Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Pravidla pro užívání znaku Ústeckého kraje

 

 
 

znak_uk_nahled 

Usnesením č. 7/34/2002 schválila Rada Ústeckého kraje Pravidla pro používání symbolů, razítka a log Ústeckého kraje.


 

 

Uživatelé symbolů Ústeckého kraje

 

Znak Ústeckého kraje mohou užívat orgány kraje, jejich členové, krajem zřízené nebo založené  organizační  složky a právnické osoby. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat znak Ústeckého kraje jen se souhlasem hejtmana Ústeckého kraje.

 

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje musí mít písemnou formu a být doručena hejtmanovi Ústeckého kraje.

 

Náležitosti:

- žádost musí  být  odůvodněna  a  obsahovat  zejména  způsob  užití  znaku Ústeckého kraje a nejlépe také nákres umístění znaku Ústeckého kraje
- v žádosti by mělo být uvedeno, jakým způsobem má být znak kraje žadateli poskytnut (elektronickou poštou, na CD atd.) a v jakém formátu (jpg, cdr aj.)
- žádost musí obsahovat celý název žadatele, přesnou adresu, jméno a funkci osoby zastupující žadatele, IČ žadatele, kontaktní osobu při vyřizování žádosti a kontaktní údaje (telefon, e-mail atd.)

Vzor žádosti

Žádost je možno zaslat:

- písemně na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- elektronicky na email: simicova.p@kr-ustecky.cz 


Rozhodnutí o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje rozhodne o udělení souhlasu s užitím znaku  Ústeckého  kraje  nejpozději  do  30  dnů  ode dne doručení žádosti.  Hejtman  Ústeckého  kraje  může  stanovit zvláštní podmínky užití  znaku. O  výsledku rozhodnutí  bude žadatel  bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn.

V případě udělení souhlasu je znak na žádost žadatele zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti., popř. na CD (v tomto případě žadatel přiloží k žádosti CD, na které bude grafické zpracování znaku nahráno). Po dohodě v případě udělení souhlasu k užití znaku lze dojednat i osobní převzetí grafických formátů znaku . 


Užití znaku

Znak Ústeckého kraje je užíván za úplatu. Hejtman Ústeckého kraje je oprávněn rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla a udělit souhlas s bezúplatným užitím znaku Ústeckého kraje.

Znak Ústeckého kraje nesmí  být užíván v jiné podobě, než kterou stanoví tato vyhláška.  Při používání znaku Ústeckého kraje je uživatel povinen  dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku Ústeckého  kraje.  Užíváním  znaku  Ústeckého  kraje  nesmí  dojít k jeho znevažování, z neužívání a nevhodnému užití.

Znak Ústeckého kraje je zakázáno používat k soukromým účelům.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 29.7.2005 / 19.5.2010
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu