Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Tisková zpráva z 26. schůze rady Ústeckého kraje konané 6. února 2002

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Tisková zpráva z 26. schůze rady Ústeckého kraje konané 6. února 2002

 

Činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje (bod 7.1) - Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK) má  v současné době 194 zaměstnanců, z toho je 14 praktikantů. Z okresních úřadů by se v průběhu letošního roku mělo delimitovat asi 180 zaměstnanců. Radní Ústeckého kraje vyslovili připomínku, že je nezbytné, aby KÚÚK vytvořil koncepci využití příp. jiného uplatnění jednotlivých delimitovaných pracovníků včetně nároků na prostory. Tato koncepce bude předložena Radě Ústeckého kraje. Další připomínka se týkala také výběru zaměstnanců úřadu – je nutné vybírat úředníky kvalifikované, se zkušenostmi v příslušné oblasti státní správy nebo samosprávy. KÚÚK ale uzavírá se zaměstnanci smlouvy na dobu určitou (1 rok); pokud během této doby prokáží své odborné schopnosti, bude jim pracovní smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Do dnešního dne byly takto prodlouženy tři pracovní smlouvy.

■ Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2001 (bod 7.4) – Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí zprávu o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2001 a plán kontrolní činnosti na rok 2002. V letošním roce se kontroly v samostatné i přenesené působnosti na základě zákona o krajích budou týkat například těchto oblastí: provoz a užívání služebních vozidel krajského úřadu, kontrola vyplácení cestovních náhrad, finanční kontrola příspěvkových organizací zřizovaných krajem, kontrola evidence majetku kraje, ale také zarybnění, nakládání s odpady, finančních příspěvků na hospodaření v lesích…)

■ Výroba a distribuce Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje (bod 7.5) – Rada Ústeckého kraje rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky Výroba a distribuce Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje firmě ASPI Publishing. Ta nabízí Ústeckému kraji  zabezpečit vydávání věstníku v tiskové podobě a zveřejňování způsobem umožňující dálkový přístup. Cena plnění veřejné zakázky činí 1 Kč (bez DPH).

■ Úprava pojmenování zástupců hejtmana (bod 8.1) -  Rada  Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit změny pojmenování zástupců hejtmana, a to takto: Jaroslav Foldyna, 1. zástupce hejtmana; Ing. Pavel Tošovský, 2. zástupce hejtmana; PaedDr. Miroslav Řebíček, 3. zástupce hejtmana.

Také ostatní kraje preferují číslování svých zástupců.

■ Dohoda o vzájemné spolupráci Ústeckého kraje s Provincií Jižní Holandsko a Deklarace o spolupráci s BAZ Maďarsko (bod 8.6) – Rada Ústeckého kraje schválila zájem kraje jednat o uzavření trojstranné deklarace mezi Provincií Jižní Holandsko, krajem Borsod – Abaúj – Zemplén (Maďarsko)a Ústeckým  krajem. Následně schválila záměr uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Provincií jižní Holandsko a Ústeckým krajem. Autorizovaný překlad navrženého znění smlouvy bude předložen ke konzultaci příslušným ministerstvům vlády ČR, posléze pak k projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje (20.2.2002). Celá koncepce přípravy obou dokumentů vychází z ujednání konference v Haagu (4.-6. července 2001), která měla na programu tématiku „Kraje v Evropě“. Zde byla uzavřena předběžná dohoda, která vyjadřovala záměr spolupracovat trojstranně, tedy Provincie Jižní Holandsko, kraj Borsod – Abaúj – Zemplén (Maďarsko) a Ústecký kraj. Maďarská delegace v této souvislosti pozvala zmíněné tři účastníky na konferenci, která se bude konat v březnu 2002 v Miškolci a jejím tématem bude Spolupráce krajů a budoucnost Evropy. Navržená smlouva počítá s formální spoluprací v oblasti přípravy Ústeckého kraje pro vstup České republiky do Evropské unie, v oblasti demokratické decentralizace rozhodování, v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje a upozorňuje na možnosti řešení konkrétních projektů a problémů v širším rámci Evropské unie, samozřejmě též za využití financí od EU. Provincie Jižní Holandsko je ochotna přinést Ústeckému kraji kontakty s třetími partnery i v jiných oblastech, například prostřednictvím sítě PRAXIS.

■ Usnesení Vlády ČR č. 50 ze dne 16. 1. 2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje (bod 8.7) – Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí usnesení vlády České republiky z 16. ledna a zároveň pověřila hejtmana J. Šulce a jeho statutárního zástupce J. Foldynu, aby vedli jednání s vládou a příslušnými poslanci Parlamentu ČR s cílem maximálně urychlit naplnění vládního usnesení vlády s důrazem na efektivní využití slíbených financí v regionu severozápadních Čech.

■ Schválení loga Ústeckého kraje a pravidla jeho užívání (bod 8.10) – Rada Ústeckého kraje  schválila podoby loga Ústeckého kraje a pravidla jejich užití. Loga je možné užít na veškeré písemnosti vyhotovované v samostatné působnosti kraje (dopisy, vizitky a reklamní či reprezentativní předměty). Mohou je užívat orgány Ústeckého kraje, členové nebo zaměstnanci orgánů Ústeckého kraje, jiné osoby jen na základě souhlasu hejtmana kraje. Loga je zakázáno používat k soukromým účelům.

■ Nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s., Most (bod č. 8.11) - Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o účasti Ústeckého kraje v akciové společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Most s cílem získat minimálně 34% zastoupení.

Mezinárodní konference ke strategii hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje (bod 8.12) - Jedním z významných kroků spolupráce spolupráci Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady kraje je uskutečnění mezinárodní Konference na téma Strategie hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje, které by se měli aktivně účastnit také zástupci Ústeckého kraje a ministři české vlády příslušných resortů. Předpokládaný program: postup reformy veřejné správy, rozvojové programy kraje, řešením technické infrastruktury a rozvoj lidských zdrojů, využití programů Evropské unie na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, otázky ochrany a zkvalitňování životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Konference se bude konat 29. 4. 2002 v Ústí nad Labem.

Veřejné zakázky – Strategie cestovního ruchu (bod 10.1) – Rada Ústeckého kraje schválila záměr zadat veřejné zakázky strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje, upravila výzvu k podání nabídky. Tato strategie pomůže koordinovat aktivity směřující k využití potenciálu cestovního ruchu v Ústeckém kraji a k jeho rozvoji. Zpracování této marketingové studie přispěje ke zlepšení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a může být inspirací pro města, obce a subjekty pohybující se v oblasti cestovního ruchu.      Jedním z úkolů tohoto dokumentu je také zmapování možných finančních zdrojů.

Expozice Ústeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu Regiontour, Brno leden 2002 (bod 10.2) – Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o účasti na veletrhu. Expozici připravovali pracovníci odboru regionálního rozvoje od září roku 2001, byla jí přidělena plocha  135 m2. Definitivní podoba byla navržena ve spolupráci s výtvarníkem. Náklady na veletrh hrazené Krajským úřadem Ústeckého kraje činily 340 tisíc Kč. Ohlasy na expozici Ústeckého kraje byly vesměs kladné a výsledný efekt v porovnání s vynaloženými náklady lze hodnotit jako uspokojivý. Přesto se Rada Ústeckého kraje bude zabývat vyhodnocením připomínek z letošního ročníku a uložila úkol připravit vlastní koncepci Regiontouru 2003 (září 2002).

Nájem krytu CO v objektu Domu dětí a mládeže v Teplicích (bod 11.1) – Rada Ústeckého kraje nedala souhlas k nájmu krytu CO v Domě dětí a mládeže, p.o., v Teplicích, uložila připravit návrh na vyjmutí krytu CO z příspěvkové organizace a jeho převedení do správy odboru majetku KÚÚK. Po oddělení krytu CO bude městu Teplice nabídnutý převod příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže z majetku Ústeckého kraje, který ji získal v delimitaci.

Souhlas s přijetím sponzorských darů Ústavu sociální péče Snědovice (bod 11.9) – Rada Ústeckého kraje souhlasila s přijetím sponzorského daru, který Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé ve Snědovicích, příspěvkové organizaci, nabídla firma ŠKODA TS, a.s., Plzeň. Jedná se o vysoušecí zařízení, které má být obdarovaným využíváno jako pomůcka při výtvarné výchově – práci s keramikou a bude sloužit jak k pracovní rehabilitaci klientů, tak k jejich zájmové činnosti.

■ Projednání účasti Ústeckého kraje na projektu EQUAL (bod 11.11) – Rada Ústeckého kraje vyslovila souhlas se záměrem zapojit Ústecký kraj jako partnera do projektu Kompas s tím, že průběh realizace tohoto projektu bude průběžně sledován a pololetně bude radě předložena hodnotící zpráva. Evropská iniciativa EQUAL je součástí politiky zaměstnanosti Evropské unie a je financována z Evropského sociálního fondu, usiluje o zvýšení a zkvalitnění zaměstnanosti. Jejím hlavním cílem je podpořit rovný přístup k zaměstnání a vyvíjet a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu práce. V roce 2001 k této iniciativě přistoupila i Česká republika. V ČR je za implementaci iniciativy EQUAL odpovědné MPSV ČR a z prostředků tohoto ministerstva a programu Phare  bude iniciativa EQUAL financována.

Iniciativa spočívá v principu podpory konkrétních projektů, které trvají 2-3 roky  a jejichž rozpočet se v zemích EU pohybuje okolo 1 mil EUR. Evropská komise vyhlásila pro iniciativu EQUAL 9 priorit. Jednou z nich je „Zaměstnatelnost“, která spočívá ve zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné a v překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce. Na tuto prioritu se zaměřil projekt přihlášený do iniciativy EQUAL – projekt KOMPAS, s cílem podpořit aktivaci vlastních schopností uchazečů o zaměstnání bez středního vzdělání, obtížně uplatnitelných na trhu práce. Podstata projektu je v metodické přípravě a pilotním odzkoušení souběhu rekvalifikace a dálkové formy studia dvouletého učebního oboru. Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání,  kteří nemají ukončené žádné středoškolské vzdělání. Skupina dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, kteří mají pouze základní vzdělání, představuje v Ústeckém kraji rozhodující součást dlouhodobě nezaměstnaných. Zvýšení jejich zaměstnatelnosti a současně motivační impuls pro jejich uplatnění na trhu práce je získání výučního listu a absolvování dlouhodobější praxe v oboru. O partnerství požádala Ústecký kraj Regionální rozvojová agentura Most.

Připravila Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 20.2.2002 / 20.2.2002 | Zveřejnit od-do: 15.2.2002-15.3.2002
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu