Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Tisková zpráva z 86. a 87. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Tisková zpráva z 86. a 87. schůze Rady Ústeckého kraje dne 16. února 2004

 

 

Podklady 87. schůze Rady Ústeckého kraje 15.00 h.

 

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje schváleno

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1        Udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku Ústeckého kraje na materiály zpracovávané v rámci projektu Enlarge Net: schváleno

 

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1               Plán oprav na silnicích II. a III. třídy na rok 2004: RÚK souhlasís plánem oprav silnic II. a III. třídy na rok 2004 a ukládá Lence Jelačičové, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zajistit výběrová řízení plánu oprav silnic II. a III. třídy na rok 2004 hrazených z rozpočtu kraje. Na základě odborného posouzení stavu silnic II. a III. třídy v kraji společností NIEVELT v roce 2002 a pravidelných prohlídek prováděných Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, jsou v jednotlivých letech dle uvolněných finančních prostředků zajišťovány velkoplošné opravy živičných povrchů. Pro rok 2004 zpracovala SÚS ÚK plán oprav silnic II. a III. třídy – ten je v této první etapě navržen ve výši finančního objemu 88 600 tis. Kč s tím, že 30 000 tis. Kč je kryto z rozpočtu Ústeckého kraje a 58 600 tis. Kč je hrazeno v rámci běžných výdajů SÚS poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury. V seznamu jsou navrženy rozestavěné stavby z roku 2003 a nové akce, kde stavebně technický stav vyžaduje opravu v co nejkratším termínu. Po skončení zimního období k 1.4. 2004 provede SÚS ÚK rozbor hospodaření  finančních prostředků tak, aby v rámci svých běžných výdajů mohla navrhnout druhou etapu oprav silnic II. a III. třídy na základě posouzení jejich stavebně technického stavu po zimním období.

 

7.2.       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti společnosti Chemopetrol, a.s. Litvínov o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Intenzifikace etylenové jednotky“: RÚK se vyjadřuje k dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k  žádosti společnosti CHEMOPETROL, a.s., Litvínov-Záluží 1, o vydání integrovaného povolení takto: K žádosti není připomínek, protože se jedná o zlepšení využití jedné ze stávajících frakcí rafinace, pyrolýzní topný olej, dnes spalovaný v energobloku, bude podroben dalšímu štěpení  v destilační koloně, s cílem získat cca 17.000 t naftalénového koncentrátu, bez navýšení celkového objemu původní výroby. Již zkolaudovaná část výrobní jednotky i část jednotky ve výstavbě je navržena a realizována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami, navržené emisní limity jsou nižší než zákonné nebo odpovídají zákonným, záměr byl podroben řízení EIA ukončeném souhlasným stanoviskem příslušného orgánu, k územnímu i stavebnímu řízení se souhlasně vyjádřilo i město Litvínov.

 

7.3.             Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „KOITO ŽATEC – FÁZE 2“, předloženo oznamovatelem – TAKENAKA EUROPE GMBH, evropská Business Center, 160 00 Praha 6: RÚK se vyjadřuje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru takto: Za předpokladu zajištění technických opatření, která zabezpečí plnění požadovaných limitů hladiny hluku ve venkovním prostředí, nepožaduje provést posouzení záměru, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Záměr je v souladu s územním plánem města a přinese až 416 nových pracovních míst. 

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „KOITO ŽATEC – nové externí parkoviště“, předloženo oznamovatelem – TAKENAKA EUROPE GMBH, evropská Business Center, 160 00 Praha 6: RÚK se vyjadřuje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru takto: Za předpokladu zajištění funkčnosti záměrem dotčeného biokoridoru a splnění navazujících podmínek města Žatec nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.IV – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s územním plánem obce a město  Město Žatec souhlasí se záměrem vybudování parkoviště za následujících podmínek:

-                      součástí projektové dokumentace bude dokumentace vymezující prostorově nadregionální biokoridor K20 včetně návrhu revitalizace

-                      součástí stavby bude revitalizace ekologických funkcí biokoridoru K20 v ploše, která bude dotčena.

 

7.5               Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „HALA D 204 v provozním areálu Frantschach Pulp & Paper Czech ve Štětí“, předloženo oznamovatelem Frantschach Coating Czech, a.s., Štětí: RÚK se vyjadřuje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru laminování části vyrobeného papíru na nové laminovací lince bez navýšení povoleného objemu základní papírenské výroby, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná,  záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a jeho realizace přinese až 50 nových pracovních míst.

 

7.6        Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Umístění obalovny asfaltových směsí AMMANN 240 ve Všebořicích (dočasná stavba na dobu 3-5 let)“, předloženo oznamovatelem – Stavby silnic a železnic, a.s. Odštěpný závod 3 – Praha: RÚK projednání odložila.

 

7.7.       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Lom Libouš II – sever – kooperace pro POPD“: RÚK se vyjadřuje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takto: požaduje dopracovat dokumentaci ve smyslu deklarovaného rozsahu záměru, to je na období navrhované těžby hnědého uhlí v Lomu Libouš II – sever do roku 2015, včetně návrhu technického řešení protihlukových opatření k ochraně obyvatel obcí Březno, Droužkovice a Spořice, a vyhodnocení jejich předpokládané účinnosti. Rada dále požaduje dopracovat dokumentaci včetně řešení likvidace zbytkové jámy a celkové rekultivace a revitalizace území.

 

7.8.       Vyjádření Rady Ústeckého kraje k návrhu statutu povodňové komise Ústeckého kraje: K návrhu statutu povodňové komise Ústeckého kraje nemá rada připomínek, schválila  pověření zastupitele Antonína Terbera v komisi plánů oblastí Povodí Ohře a Dolního Labe a doporučila navržený statut Povodňové komise Ústeckého kraje schválit na jejím úvodním zasedání

 

8         Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1        Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a odsouhlasila hospodaření s majetkem kraje. Pokud jde o přijetí daru nemovitosti od Ředitelství silnic a dálnic (SO 221 – nadjezd silnice III/2473, Hostěnice – Brozany k.ú. Drozany v účetní hodnotě 18,796.818,- Kč, SO 222 – nadjezd silnice III/2472, Chotěšov – Brozany, k.ú. Drozany v účetní hodnotě 18,973.772,- Kč, SO 223 – nadjezd Lukavec v km 45,58, k.ú. Siřejovice, Lovosice v účetní hodnotě 23,616.544,- Kč, SO 224 – nadjezd silnice I/30 Písty-Doksany v km 35,41, k.ú. Drozany - v účetní hodnotě 35,149.376,- Kč, SO 243 – silniční most před Modlu, k.ú. Lovosice v účetní hodnotě 5,544.723,- Kč), doporučuje rada zastupitelstvu nepřijmout tento dar.

 

8.2        Reprodukce majetku obcí – harmonogram 2004: RÚK schválila předložený Harmonogram postupu při poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí v roce 2004 a Návrh inzerátu do tisku. V rozpočtu kraje na rok 2004 je 30 milionu korun na reprodukci majetku obcí, ty je třeba rozdělit podle Zásad pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí, které stanoví pravidla pro podávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.

 

8.3         Fond obnovy: RÚK schvalujeharmonogram Fondu obnovy na rok 2004. V současné době je k dispozici ve Fondu obnovy Ústeckého kraje k rozdělení 24,9 milionu korun. Z této částky budou rozděleny dvě třetiny, tj. 16,6 milionu korun, a zbývající třetina 8,3 milionu korun zatím zůstane v rezervě. Výběr ze žadatelů ve 2. kole Fondu obnovy bude proveden podle  harmonogramu. Komise Ústeckého kraje pro Fond obnovy Ústeckého kraje se na svém zasedání 9. února 2004 po diskusi shodla na závěru nedoporučovat úpravu Zásad pro poskytování dotací z FO (bod 8.3.) s tím, že rozhodující pro uznávání faktur za opravy je věcná stránka (tj. faktura musí být po povodni a na opravu podle předmětu žádosti o dotaci).

 

8.4        Souhrnná zpráva o průběhu investičních akcí na Průmyslové zóně Triangle: RÚK vzala na vědomí souhrnnou zprávu o průběhu investičních akcí na Průmyslové zóně Triangle. Rada dále schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k plnění veřejné zakázky „Demolice rozptylů Staňkovice a Žiželice v průmyslové zóně Triangle“ se zhotovitelem ŽSD, s.r.o., s navýšením o cenu víceprací v hodnotě 3.667.524 Kč včetně DPH a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k plnění veřejné zakázky „Demolice staveb a objektů v průmyslové zóně Triangle“ se zhotovitelem Petrem Březinou – APB Plzeň s navýšením o cenu víceprací z I. etapy prací v hodnotě 38.700.406,70Kč včetně DPH a termínem dokončení víceprací z I. etapy prací do 25. února 2004. Podmínkou je  úhrada víceprací z dotace MPO.

 

8.5        Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „CSP Litoměřice – rekonstrukce budovy Domova na Pustaji Křešice“: RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky  způsobem dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

8.6          Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „SOU Lovosice – rekonstrukce sociálních zařízení a osvětlení tříd v objektu Osvoboditelů č.p.2, Lovosice“: RÚK  rozhodla o zadání této veřejné zakázky způsobem dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

 

9         Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1        Platové výměry ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: Rada Ústeckého kraje po projednání dne 18. 2. 2004 stanoví platové výměry ředitelů škol.

9.2               Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Děčín II., Folknářská 21, příspěvkové organizace Mgr. Ferdinanda Eliáše k 31. 3. 2004: RÚK bere na vědomí.

9.3       Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele – pověření Rady Ústeckého kraje k získání souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování Mgr. Romana Stružinského ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Speciální školy, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace: RÚK bere na vědomí informaci o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace, které se uskutečnilo dne 21. 1. 2004 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

 

9.4       Školní statek, Měcholupy, Pražská 89, příspěvková organizace – zrušení příspěvkové organizace: schv RÚK vzala na vědomí návrh dalšího postupu ve věci zrušení Školního statku v Měcholupech (příspěvková organizace Ústeckého kraje), doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit dle ust. § 35 odst. 2 písm. k)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto příspěvkovou organizaci k 30.6.2004.

 

9.5.       Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za IV. čtvrtletí 2003 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomíinformace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za IV. čtvrtletí 2003 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem.

9.6       Nemocnice Chomutov - RTG simulátor: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace, o průběhu  veřejné obchodní soutěže a o uzavření smluvního vztahu na dovybavení radioterapeutického pracoviště onkologického centra rtg. simulátorem.

 

9.7      Komunitní plán sociálně-zdravotních služeb Ústeckého kraje: RÚK souhlasí s realizací předložených záměrů projektu komunitního plánování Ústeckého kraje v roce 2004 ve spolupráci s občanským sdružením Centrum komunitního práce v Ústí nad Labem.

 

9.8       Investiční záměr - Středisko ZZS v Mostě: RÚK schvaluje realizaci investičního záměru – realizace výstavby nového objektu oblastního střediska zdravotnické záchranné služby Most. Ke dni 1.1.2004 došlo ke sloučení příspěvkových organizací zřízených krajem do příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., (dále ZZS ÚK). Součástí příprav k tomuto kroku bylo i mapování podmínek, ve kterých je zdravotnická záchranná služba (dále ZZS) zabezpečována a u ZZS v rámci Nemocnice Most byly podmínky vyhodnoceny jako nevyhovující. Dalším úkolem v rámci jednotného řízení zdravotnické záchranné služby na území Ústeckého krajepro rok 2004, který vychází z cílů „Záměru systému řízení zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji“, je převzetí kapacit potřebných k zabezpečení zdravotnické záchranné služby tam, kde tato služba je doposud zabezpečována nestátním zdravotnickým zařízením, jehož zřizovatelem není kraj. Jedná se ZZS na území okresu Litoměřice, kde je tuto službu smluvně zabezpečuje  Městská nemocnice v Litoměřicích a Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o.           V období mapování podmínek, ve kterých je ZZS zabezpečována, byly tyto u Městské nemocnice v Litoměřicích vyhodnoceny jako nevyhovující, proto bude nutné nalézt ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o., ve spolupráci s odborem zdravotnictví takové řešení, aby ZZS v okrese Litoměřice bylo možné zabezpečovat za podmínek odpovídajících jejím potřebám.

 

9.9         Informace k provozu Nemocnice Most: RÚK ukládá ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

a)                   zpracovat analýzu výnosů a nákladů provozu jednotlivých primariátů/oddělení nemocnice,

b)                   předložit ve spolupráci s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje a komisí zdravotní a sociální Rady Ústeckého kraje návrh na zajištění efektivního provozu jednotlivých primariátů/oddělení v návaznosti na provoz primariátů/oddělení okolních nemocnic Ústeckého kraje

c)                   aktualizovat soupis zbytného movitého a nemovitého majetku určeného k vyjmutí ze správy příspěvkové organizace

d)                   k plánu rozvoje nemocnice zpracovat na období do roku 2006 reálná finanční plán organizace

e)                   vyhodnotit vývoj struktury a počtu zaměstnanců organizace ve vztahu k plánu rozvoje organizace

f)                     zabezpečit zřízení a činnost útvarů interního auditu tam, kde útvar interního auditu není zřízen.

 

Dále ukládá ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most ve spolupráci s dozorčí radou příspěvkové organizace, zpracovat návrh krizového řízení nemocnice se stanovením konkrétních úkolů, kompetencí a odpovědnosti a vedoucímu odboru zdravotnictví provést zhodnocení činnosti ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov s cílem stanovit míru jejich podílu na stávající situaci v jimi řízených příspěvkových organizací

 

9.10      Komunitní plán sociálně-zdravotních služeb Ústeckého kraje: viz bod 9.7

9.11      Zásady čerpání finančních prostředků z Fondu regionálního rozvoje – Program záchrany a podpory obnovy kulturních památek na území Ústeckého kraje: odloženo

9.12      Vyhlášení Preventivního programu realizovaného školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi (projekty místního a regionálního charakteru): RÚK souhlasí S vyhlášením Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi. Finanční prostředky na realizaci výše uvedených programů budou převedeny do rozpočtu ÚK. Částku 1 139 000,- Kč po vyhodnocení projektů ÚK poskytne subjektům v doporučeném rozložení – 30 % NNO, 70 % školy a školská zařízení. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu obdrží od MŠMT účelovou dotaci 1 139 000,- Kč na zajištění projektů, jejichž cíle, forma a obsah musí být v souladu s cíli dokumentu ,,Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001 – 2004 a musí naplňovat hlavní princip výchovy ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže.

 

9.13      Rozpočtové opatření v oblasti nepřímých nákladů na rok 2004 – Soutěže: RÚK souhlasí s rozpočtovým opatřením v oblasti nepřímých nákladů dle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 26 315/2003-51, pravidel hospodaření s finančními prostředky, poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování a vyhlášky č.285/2003 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky v roce 2004. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě rozhodnutí č. 5150604 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu obdržel od MŠMT účelovou dotaci 1 854 000,- Kč na zajištění postupových kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2004, které koordinuje v přenesené působnosti v rámci krajského úřadu.

 

10     Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1             Výběrové řízení na mobilního operátora pro Krajský úřad Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky „Mobilní operátor“ způsobem dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Rada schválila výzvu více zájemcům  k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Mobilní operátor“ zadání dle §49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Důvodem tohoto výběrového řízení je ukončení platnosti smlouvy se stávajícím mobilním operátorem firmou T-Mobile s.r.o.. Z tohoto důvodu je nutné vybrat nového mobilního operátora. Vzhledem k novým možnostem v oblasti technologií bude výběrové řízení zpracováno nejen pro hlasové, ale i datové služby. V rámci přípravy tohoto výběrového řízení byla provedena sumarizace všech služeb a telefonů na oddělení informatiky. Ústecký kraj, jako zadavatel je povinen zadat plnění veřejné zakázky způsobem, jež zákon ukládá.

10.2             Koncepce informatik Ústeckého kraje – I. část „Krajský úřad Ústeckého kraje“: RÚK souhlasí s předloženou koncepcí informatiky Ústeckého kraje – I. část „Krajský úřad Ústeckého kraje“ jako závazným dokumentem pro rozvoj informačních technologií Krajského úřadu Ústeckého kraje.Cílem předkládaného dokumentu (koncepce) je nutnost zavedení jednotného a transparentního systému pro nákup, nasazování, provoz a vývoj jednotlivých systémů informačních technologií. Tato koncepce je prvním uceleným dokumentem krajského úřadu, který popisuje veškeré části informačních systémů krajského úřadu. Na tuto první část však musí navázat část druhá, neboť krajský úřad je nutno brát v kontextu všech organizací a subjektů Ústeckého kraje, ale i České republiky (krajské úřady, centrální instituce, atd.).

10.3            Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro školská zařízení v Ústeckém kraji“ k podání nabídky: RÚK bere na vědomí výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro školská zařízení v Ústeckém kraji“ k podání dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Různé

12. Závěr

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 15.3.2004 / 15.3.2004 | Zveřejnit do: 15.4.2004
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu