Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Ústecký kraj > Charakteristika kraje > Statistika

 

Statistika

 

 
 

Rozloha : 5 335 km2 (6,8 % rozlohy České republiky)
Nejvyšší místo : úpatí hory Klínovec
Nejnižší místo : výtok řeky Labe u Hřenska (115 m n.m.) nejníže položené místo v ČR
Počet sídel : v Ústeckém kraji je 354 obcí, z toho 46 má statut města.
Počet obyvatel : 823 173 (k 31.12.2005)
Průměrná hustota osídlení : 154 obyvatel na km2

 

1. OBYVATELSTVO 

K 31. 12. 2005 žilo v Ústeckém kraji 823 173 obyvatel, což je o 1 040 více než na počátku roku. V prvním až čtvrtém čtvrtletí 2005 se v našem kraji narodilo 8 725 dětí, v počtu narozených na 1 000 obyvatel zaujímá Ústecký kraj prvenství mezi čtrnácti kraji ČR. Ve stejném období zemřelo 8 951 obyvatel, přistěhovalo se 9 236 obyvatel a vystěhovalo se 7 970 obyvatel. Nejvyšší přírůstek stěhováním byl zaznamenán v okrese Ústí nad Labem (759 obyvatel) a naopak k úbytku (286 osob) došlo v okrese Litoměřice. V kraji bylo uzavřeno 4 320 sňatků a rozvedeno 2 894 manželství. V ukazatelích porodnosti, úmrtnosti, rozvodovosti a potratovosti převyšuje náš kraj republikový průměr.

 

2. ZAMĚSTNANOST A MZDY

Počet zaměstnanců v ekonomických subjektech se sídlem na území Ústeckého kraje bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců činil k 31. 12. 2005 celkem 184 217 osob (fyzických), což bylo o 1 292 osob méně než ve stejném období minulého roku. Nejvýrazněji, o 4,4 %, vzrostl počet zaměstnanců v okrese Most, Chomutov (o 1,4 %) a Teplice (o 1,2 %). V ostatních okresech došlo k poklesu, nejvíce v okrese Děčín (o 6,2 %). Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla ve výše uvedených ekonomických subjektech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2005 proti srovnatelnému období předchozího roku o 4,8 % a činila na fyzické osoby 17 100 Kč. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla zaznamenána za souhrn podniků se sídlem v okrese Most (18 315 Kč), naopak nejnižší v okrese Louny (15 473 Kč).

 

3. VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle VŠPS v Ústeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2005 dosáhl 358,6 tis. osob, z toho bylo 209,8 tisíc mužů (58,5 %) a 148,9 tis. žen (41,5 %). Souběžně se svým hlavním zaměstnáním pracovalo v druhém a dalším zaměstnání 5,1 tis. osob. Z počtu 8 tisíc osob zaměstnaných na zkrácenou pracovní dobu bylo 75 % žen. Z celkového počtu zaměstnaných podle VŠPS jich bylo nejvíce zaměstnáno v průmyslu (31,9 %) a tento podíl převyšoval úroveň ČR o 1,8 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity (podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu všech osob starších 15-ti let v procentech) dosáhla za obě pohlaví 60,8 %, což je stejně jako ve srovnatelném období roku 2004. Počet nezaměstnaných vypočtený na základě VŠPS v 1. až 4. čtvrtletí 2005 dosáhl 63,6 tis. osob (z toho 32,9 tis., tj. 51,7 %, byly ženy) a v meziročním srovnání se tak snížil o 400 osob. Více než 37 % nezaměstnaných (23,7 tis. osob) tvořili nezaměstnaní ve věku 15 až 29 let. Míra obecné nezaměstnanosti se podle výsledků výběrového šetření meziročně snížila o 0,1 procentního bodu a dosáhla 15,1 %. Přesto dosáhla nejvyšší hodnoty ve srovnání s ostatními kraji ČR.

 

4. NEZAMĚSTNANOST

Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce k 31. 12. 2005 dosáhl 70 532 osob (z toho 36 027 žen, tj. 51,1 %) a proti stejnému období minulého roku klesl o 2 961 osob. Míra registrované nezaměstnanosti zjištěná na základě evidence úřadů práce dosáhla za stejné období 15,41 %, tj. o 0,44 procentního bodu méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti žen byla v porovnání s muži o 4,07 procentního bodu vyšší. Ústecký kraj i nadále drží primát mezi nejhoršími hodnotami v celé České republice. Okres Most s 21,25 % se řadí na poslední místo v porovnání okresů v ČR. Z řad neumístěných uchazečů o práci se počet žen snížil o 2,6 %, a počet občanů se zdravotním postižením vzrostl o 1,5 %. Neumístěných absolventů škol k 31. 12. 2005, kteří vstupovali na trh práce a hledali své první zaměstnání prostřednictvím úřadů práce, bylo 3 533, což bylo o 430 (tj. o 10,9 %) méně než před rokem. Osoby s nárokem na podporu v nezaměstnanosti před nástupem do zaměstnání tvořily 20,6 % z celkového počtu neumístěných. Na jedno volné pracovní místo připadalo 26 uchazečů, což je o téměř než 1 uchazeče méně než před rokem. Ústecký kraj se v mezikrajském srovnání počtem uchazečů na jedno volné pracovní místo řadí na druhé nejvyšší místo po kraji Moravskoslezském.

 

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKATELSKÉ SFÉRY

K 31. 12. 2005 bylo v kraji podchyceno v Registru ekonomických subjektů 166 219 subjektů. V meziročním srovnání se jejich počet zvýšil o 2 345. Z hlediska právní formy připadal největší počet na podnikatele typu fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku – více než 117 tis. subjektů, tj. 70,7 % z celkového počtu, dále bylo registrováno 5 427 samostatně hospodařících rolníků (3,3 %), 8 961 osob ve svobodném povolání (5,4 %), 12 238 společností s ručením omezeným (7,4 %), 764 akciových společností (0,5 %), 415 družstev (0,2 %), 62 státních podniků a 5 978 zahraničních osob (3,6 %). Z hlediska třídění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností se nejvíce podnikatelských subjektů zabývalo obchodem, opravami motorových vozidel a spotřebního zboží (29,8 % subjektů), činností v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelských služeb (15,9 %) a stavebnictvím (12,7 %).

 

6. STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřady vydaly k 31. 12. 2005 na území kraje 7 831 stavebních povolení, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 339 povolení (4,1 %) méně. Orientační hodnota staveb se meziročně zvýšila o 37,6 % a dosáhla 19 837 mil. Kč. Průměrná hodnota stavby na jedno stavební povolení se zvýšila o 768,1 tis. Kč a dosáhla hodnoty 2 533,1 tis. Kč. Proti stejnému období minulého roku nejvíce stoupl počet vydaných stavebních povolení v okrese Louny (o 10,8 %). Nejvyšší průměrná orientační hodnota stavby na jedno stavební povolení byla zaznamenána v okrese Teplice (4 513,3 tis. Kč). Nejvíce peněz na novou bytovou výstavbu bude podle vydaných stavebních povolení vynaloženo v okresech Litoměřice a Teplice zatímco na změny dokončených bytových staveb se vynakládalo nejvíce v okresech Most a Teplice.

 

7. BYTOVÁ VÝSTAVBA

K 31. 12. 2005 byla zahájena výstavba 1 385 nových bytů, což je o 123 (o 9,7 %) více než ve stejném období minulého roku. Nejvíce zahájených bytů bylo v okrese Litoměřice, naopak nejméně v okrese Ústí nad Labem. Bylo dokončeno 1 042 bytů, tj. v meziročním srovnání o 154 bytů (17,3 %) více. Více než 56 % dokončených bytů je v rodinných domech. Počet rozestavěných bytů se v tomto období v meziročním srovnání zvýšil o 5,3 % na současných 6 635 bytů. V rodinných domech je rozestavěno více než 41 % bytů a v bytových domech 13,6 % bytů. Více než třicet procent (2 061) z celkového počtu rozestavěných bytů je v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům. V územním členění z hlediska České republiky se nejvíce staví ve Středočeském a Jihomoravském kraji, naopak v poměru k počtu obyvatel se bude stavět nejméně bytů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

 

8. ZEMĚDĚLSTVÍ

K 31. 12. 2005 bylo v našem kraji vyrobeno 15 142 tun masa celkem, z toho téměř 84 % bylo masa vepřového a 16,3 % masa hovězího a telecího.
V roce 2005 bylo v kraji prodáno 317 842 tun obilovin, na čemž se nejvíce podílela pšenice (63,2 %) a ječmen (30,2 %). Celkový prodej obilovin se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 12,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se velmi výrazně zvýšil prodej ovoce (o 189,5 %). U sklizně vybraných zemědělských plodin v Ústeckém kraji převyšoval výnos v tunách na hektar celorepublikový průměr u obilovin celkem, ječmene ozimého i jarního, pšenice ozimé i jarní, řepky, triticale, kukuřice na zrno a luskovin
.

 

9. PRŮMYSL

V roce 2005 působilo v kraji 167 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v těchto subjektech celkem v meziročním srovnání poklesl o 0,3 %, tj. o 198 osob, nejvýrazněji v odvětví výroby textilií, textilních a oděvních výrobků (o 22,2 %). Naopak k nejvýraznějšímu zvýšení počtu zaměstnanců, o 38 %, došlo v odvětví výroby elektrických a optických přístrojů a zařízení. Průměrná měsíční nominální mzda se ve sledovaných podnicích meziročně zvýšila o 4,5 %.
Tržby z průmyslové činnosti ve zpracovatelském průmyslu se v tomto období zvýšily nejvýrazněji v odvětví výroby elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 60,8 %), naopak k nejvýraznějšímu poklesu došlo v odvětví výroby textilií, textilních a oděvních výrobků (o 22,7 %).
Z důvodu změněné metodiky ve vykazování tržeb v odvětví E. Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody není možno meziročně hodnotit tržby v tomto odvětví a v průmyslu celkem.

 

10. STAVEBNICTVÍ

V roce 2005 došlo ve 216 stavebních firmách s 20 a více zaměstnanci se sídlem v kraji proti stejnému období minulého roku ke snížení objemu stavebních prací podle dodavatelských smluv („S“) v běžných cenách o 0,4 %. V tuzemsku bylo provedeno 99,7 % z celkového objemu „S“. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizaci to bylo 66,8 %, na opravách a údržbě 28,5 % a na ostatních pracích 4,7 %.
Objem základní stavební výroby (ZSV) v kraji v tomto období v meziročním srovnání vzrostl o 13,1 %. K největšímu nárůstu objemu ZSV došlo v okrese Teplice (o 51,5 %) a v okrese Louny (22,7 %). K poklesu ZSV došlo pouze v okrese Litoměřice (o 3 %). V meziročním srovnání se počet zaměstnanců zvýšil o 4,1 %. Průměrná měsíční mzda byla proti srovnatelnému období roku 2004 o 2,4 % vyšší a produktivita práce ze ZSV se zvýšila o 8,7 %.

 

Zdroj: Statistický bulletin Ústeckého kraje za rok 2005

www.ustinadlabem.czso.cz

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 13.4.2005 / 29.8.2006
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu