Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Tisková zpráva z 28. schůze Rady Ústeckého kraje konané 13.3.2002_1

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Tisková zpráva z 28. schůze rady Ústeckého kraje konané 13. března 2002

Činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje (bod 6.1): Podle informace ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiřího Kubrichta měl k 1.3.2002 úřad  celkem 201 zaměstnanců včetně 15 praktikantů.

Výběrová řízení:

-  na zajištění ostrahy objektu Krajského úřadu Ústeckého kraje (bod 6.2) -

Rada Ústeckého kraje rozhodla na základě doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění ostrahy objektu budovy Krajského úřadu Ústí nad Labem. Ostrahu bude zajišťovat HOLM se sídlem v Ústí nad Labem, neboť dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení v zadavatelem stanovených kritériích a jeho nabídka komplexně  pokrývá požadavky. Zmíněná komise posuzovala a hodnotila nabídky dne 28.2.2002. Ve výběrovém řízení se o zakázku ucházelo 9 firem, k podání nabídky bylo vyzváno 13 firem.

Veřejné zakázky:

- úklid sídla krajského úřadu (bod 6.3) - Rada Ústeckého kraje schválila záměr zajišťovat úklid sídla Krajského úřadu externí dodavatelskou firmou a uložila v tomto smyslu zadání veřejné zakázky. Rozhodla tak na základě posouzení ekonomických nákladů na zajišťování úklidu a) vlastními pracovníky, b) zajištění těchto prací dodavatelskou firmou. Náklady v obou variantách jsou téměř totožné.

- Monitorování skalních masivů u silnic 1. třídy (bod 8.6) -  Rada Ústeckého kraje schválila zadání veřejné zakázky na monitorování skalních masivů u silnic I. třídy v úseku Děčín – Hřensko a následně výzvu více zájemcům k podání nabídky na plnění této zakázky, jmenovala členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Technické parametry zakázky byly stanoveny takto:

1.      Pokračovat v dlouhodobém, systematickém velmi přesném dilatometrickém měření velmi malých pohybů ve stávající sledované síti měřických stanovišť ve vybraných skalních masivech nad silnicí .I třídy v úseku Děčín - Hřensko.

2.      Získaná data využívat k průběžnému hodnocení aktuálního stupně nestability jednotlivých skalních masivů a pro prognózu dalšího vývoje této nestability, aby silnice I. třídy byla zajištěna před nenadálým ohrožením zřícenými hmotami.

3.      Optimální časový horizont indikace nástupu bezprostředně nebezpečné fáze k zřícení masivu by měl být minimálně několik měsíců, optimálně rok, aby bylo možno naplánovat a realizovat příslušná sanační opatření.

4.     Získané údaje dále využívat pro kontrolu a případné návrhy optimalizace měření sítě jednotlivých objektů z hlediska ekonomiky a efektivnosti provozu sítě. Dále tyto údaje využívat pro návrhy optimálních typů a rozsahů  případných sanačních prací.

Ústecký kraj má ze zákona o pozemních komunikacích povinnost monitorovat zdroje ohrožení silnic I. třídy a při zjištění nebezpečí vyzvat vlastníka k odstranění zdroje nebezpečí. Na tuto povinnost pamatoval Ústecký kraj již v rozpočtu na rok 2002 a vyčlenil si na tento účel finance.

Dohoda o hrazení nákladů telefonních linek ISDN určených osob (bod 6.5) – Rada Ústeckého kraje schválila upravený návrh dohody o hrazení nákladů za ISDN linky pro zastupitele Ústeckého kraje a pracovníky KÚ. Důvodem byla nutnost, aby  zastupitelé a vyjmenovaní úředníci mohli v každém okamžiku využívat k výkonu svěřených funkcí a zadaných úkolů síť krajského úřadu a kontaktovat se navzájem.  Každý z uživatelů této služby se bude částečně podílet na nákladech.

Přijímání sponzorských darů (bod 7.1) – Stále častěji se vyskytují případy, kdy je kraji – zejména některé z jeho příspěvkových organizací, nejčastěji školám a školským zařízením – nabízen sponzorský dar. O nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz však musí rozhodnout rada kraje. Aby kvůli prodlením souvisejícím s intervaly mezi schůzemi rady nedocházelo ke zbytečným zdržováním, uložila Rada Ústeckého kraje ing. Jiřímu Kubrichtovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, činit veškeré právní úkony související s přijímáním sponzorských darů Ústeckým krajem včetně rozhodování o jejich přijetí do maximální výše 50 000 Kč.  

Ochrana log Ústeckého kraje (bod  7.3) - Rada Ústeckého kraje schválila přihlášení log Ústeckého kraje k ochraně u Úřadu průmyslového vlastnictví a uzavření smlouvy na odborné zpracování podkladů a jejich přihlášení. Zápis do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví je nejvhodnějším postupem pro ochranu log kraje a realizovat odborné zpracování podkladů, zápis do rejstříku a následnou právní ochranu po registraci prostřednictvím patentového zástupce je naprosto standardním postupem.

Záměry Ústeckého kraje v oblasti vnějších vztahů (bod 7.5) - Rada Ústeckého kraje schválila záměry Ústeckého kraje v oblasti vnějších vztahů a zahraniční spolupráce. V počátku existence kraje se většina aktivit kraje soustředila na zabezpečení základních organizačních potřeb souvisejících zejména s postupným převodem státní správy a na jednání směřující k zajištění financování alespoň zčásti mimo rozpočet ministerstva vnitra. S postupným přejímáním kompetencí a posilováním samosprávných možností kraje bude docházet stále častěji k nezbytným kontaktům se subjekty, které na území Ústeckého kraje vznikly ještě před jeho vznikem a jejich oblast činnosti se přímo či nepřímo dotýká aktivit svěřených v současné době příslušnými zákony do pravomoci kraje. Současně s tímto procesem si i kraj sám bude vytvářet kontakty vně území kraje, a to jak uvnitř hranic České republiky, tak i v zahraničí. Zahraniční kontakty budou nabývat na důležitosti s blížícím  se vstupem ČR do Evropské unie. Ústecký kraj považuje za důležité také spolupracovat s třemi euroregiony, které působí na jeho území , a to na bází práce odborníků úřadu v jejich komisí. Ústecký kraj hodlá zvažovat také vstup do těchto euroregionů.

Zpráva z Mezinárodní konferenc e v Miškolci (bod 7.6) - Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí  zprávu o průběhu mezinárodní konference v Miskolci ve dnech 27.2.-1.3.2002. Připomínky k návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci s Provincií Jižní Holandsko vznesené ministerstvy vnitra a zahraničí ČR budou zapracovány do textu a smlouva bude předložena radě kraje. Zároveň bude zabezpečeno vše potřebné k uskutečnění třístranné konference pod záštitou Ústeckého kraje v termínu květen – červen 2002, na které budou smlouvy o dvou a třístranné spolupráci podepsány. 

Třístranná konference na téma „Spolupráce regionů – budoucnost Evropy“ se konala  ve dnech 27.2. – 1.3.2002 v maďarském Miskolci za účasti zástupců 3 evropských regionů – Provincie Jižní Holandsko, regionu  Borsod –  Abaúj – Zemplén a Ústeckého kraje. Hlavní náplní byly dvoustranné rozhovory partnerských delegací s definováním hlavních tezí budoucího rozvoje vzájemných vztahů. Zástupci všech tří delegací vyslovili plnou podporu dalším krokům vedoucím k podpisu smluv o dvoustranné spolupráci a společné třístranné smlouvě o spolupráci. Vedoucí české delegace pozval zástupce partnerských regionů na  návštěvu Ústeckého kraje spojenou s podpisy smluv.      

Bezúplatný převod Žateckého letiště na Ústecký kraj, vybudování strategické průmyslové zóny (bod 8.1) – Jaroslav Foldyna, 1. zástupce hejtmana, v úvodu zdůraznil důležitost přijetí tohoto návrhu vzhledem k blížícímu se termínu, kdy by měla vláda projednávat podklady  Czech Investu k návrhu vytvořit strategickou průmyslovou zónu s dislokací v Ústeckém kraji. Rada Ústeckého kraje následně po projednání schválila záměr vzniku strategické průmyslové zóny Ústeckého kraje v prostoru bývalého vojenského letiště Žatec pro strategického investora a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje bezúplatně převést areál bývalého vojenského letiště Žatec ve veřejném zájmu z majetku Armády ČR do majetku  Ústeckého kraje. Hejtman J. Šulc o tom bude informovat vládu ČR.

Žatecké letiště plně vyhovuje specifikům pro vybudování strategické průmyslové v Ústeckém kraji. Areál bývalého letiště Žatec je nyní v majetku Armády ČR, ale jako dlouhodobě nevyužívaný je určen k vyřazení z majetku Armády ČR s tím , že bude užíván pro civilní funkce. V současnosti armáda vypisuje výběrové řízení  na prodej pro uživatele areálu. Z jednání mezi Ing. Josefem Šíbou, ředitelem odboru ministerstva obrany pro nakládání s nepotřebným materiálem, Jaroslavem Tvrdíkem ministrem obrany ČR  a  Jaroslavem Foldynou, prvním zástupcem hejtmana Ústeckého kraje, však vyplynulo, že pokud Ústecký kraj projeví zájem o areál bývalého letiště Žatec a bude deklarovat veřejný zájem ve věci převodu areálu bývalého letiště Žatec na Ústecký kraj za účelem vybudování strategické průmyslové zóny, je možné areál bývalého letiště Žatec bezúplatně převést do majetku Ústeckého kraje.

Harmonogram plánovaných oprav komunikací II. a III. třídy, včetně mostů na území Ústeckého kraje na období let 2002 - 2005, zajišťovaných Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (bod 8.5) -  Na základě pravidelných prohlídek a sledování stavu komunikační sítě silnic 2. a 3. třídy včetně mostů, které provedly jednotlivé provozy Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství, byl sestaven harmonogram nutných oprav v členění dle okresů s jejich finančním ohodnocením. Do harmonogramu byly zařazeny i akce na základě žádostí obcí Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že celkový finanční objem potřebný k realizaci uvedených oprav představuje 650 834 000 Kč, jsou jednotlivé opravy rozděleny do let 2002 až 2005 tak, aby objem plánovaných finančních prostředků na opravy pro rok 2002 byl reálný. Rada Ústeckého kraje vzala tento „zásobník“ na vědomí s tím, že uložila  navržení priorit pro opravy silnic 2. a 3. třídy pro léta 2003-2005 včetně návrhů na finanční krytí. Tyto priority budou základem Programu obnovy a rozvoje silniční sítě ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bude kraj požadovat 80 miliónů korun na opravy silnic, kdy 60 miliónů je rozděleno na konkrétní opravy a zbylých 20 miliónů na plánované opravy nárokovat v červnu 2002. Loni měly jednotlivé SÚS na velkoplošné opravy 10 miliónů korun, letošních cca 80 miliónů korun znamená naději na výrazně zlepšení stavu silnic především proto, že na rozdíl od let minulých budou poprvé investovány do oprav silnic 2. a 3. třídy.

Záměr převodu Domu dětí a mládeže v Teplicích do majetku města Teplice (bod 9.7) - Rada Ústeckého kraje schválila záměr převést Dům dětí a mládeže v Teplicích městu Teplice. Starosta města Teplice vyjádřil ochotu k jednání, rada proto uložila úkoly nezbytné k tomu, aby Zastupitelstvo Ústeckého kraje mohlo – za předpokladu souhlasu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dohody s městem Teplice – na svém zasedání v červnu 2002 tento převod schválit.

Stanovisko kraje k žádosti města Žatce o převzetí Zvláštní školy krajem z majetku města (bod 10.1) - Rada Ústeckého kraje po projednání vyslovila nesouhlas s převzetím Zvláštní školy v Žatci od města Žatec do majetku Ústeckého kraje. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že toto školské zařízení svým charakterem a územní působností spadá výhradně do kompetence místní samosprávy. O usnesení bude hejtman J. Šulc informovat představitele města Žatce. 

Žádost města Žatec o změnu zřizovatele k Ústavu sociální péče KAMARÁD-LORM (bod 10.14) – Rada Ústeckého kraje vyslovila nesouhlas převzetím zřizovatelské funkce k ÚSP Kamarád – LORM v Žatci s tím, že pro to není důvod. Nejedná se jednoznačně o zařízení s krajskou působností a v této chvíli není Ústecký kraj  k převzetí zřizovatelských funkcí připraven, neboť  není vyjasněna koncepce sítě.

Možnost převodu příspěvkové organizace Speciální ZŠ při nemocnici Most z Ústeckého kraje pod zřizovatelskou funkci Magistrátu města Mostu (bod 10.5) - Ústecký kraj projednával s představiteli města Most možnost převzetí zřizovatelské kompetence příspěvkové organizace Speciální ZŠ při nemocnici Most (probíhalo zde pokusné ověřování projektu respirační třídy s ozdravným programem). Most nemá o tuto nabídku zájem, přesto vzhledem k velmi dobrým výsledkům tohoto projektu společně s MŠMT doporučuje zachování a rozvoj projektu respiračních tříd s tím, že je možné jednat o formách podpory projektu. Rada Ústeckého kraje vyslovila názor, že toto zařízení nemá krajskou působnost a že je nutné najít jiné formy řešení.

Návrh grantové politiky  (bod 10.4) - Rada Ústeckého kraje vzala  na  vědomí předložený návrh zásad poskytování grantů z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území Ústeckého kraje a uložila  jejich dopracování.

Využití škol v přírodě - závěry expertní skupiny (bod 10.6) – Expertní skupina zabývající se problematikou škol v přírodě dospěla k těmto závěrům: je nutné zachovat značku „škola v přírodě“, výjezdy dětí by se měly realizovat minimálně jednou za školní docházku, jejich obsahová náplň by se měla změnit ve prospěch rekondice, socializace a výchovné složky, mělo by být zachované vícezdrojové financování a otázka objektů škol v přírodě by měla být vyřešena jejich nabídkou převodu státu, krajům nebo obcím. Rada Ústeckého kraje vzala tyto závěry na vědomí a doporučila expertní skupině předložit návrh nového modelu celého systému škol v přírodě.

Informace o průběhu konkursního řízení na místo ředitele Obchodní akademie Rumburk (bod 10.11) – Rada Ústeckého kraje vzala informace o průběhu konkurzu na vědomí a povařila odbor školství, mládeže a tělovýchovy získáním souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování Mgr. Ladislava Pokorného ředitelem škol.

v Ústí nad Labem dne 14.3.2002

Připravila: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 14.3.2002 / 14.3.2002 | Zveřejnit od-do: 14.3.2002-14.5.2002
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu