Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 14. 10. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Dobrý den,

obracím se na Váš krajský úřad se žádostí o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované informace se týkají oblasti etiky ve veřejné správě a směřují ke zjištění některých aspektů etického přístupu, jeho nastavení a souvisejících statistických údajů povinných subjektů, konkrétně krajských úřadů v České republice.

Tato žádost je součástí výzkumného šetření pro diplomovou práci vedenou na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s tématem „Etické kodexy ve veřejné správě“. V jejím rámci jsou osloveny všechny krajské úřady České republiky, resp. jejich orgány a pověřené osoby, a to s totožnými dotazy strukturovanými pro snazší vyhodnocení údajů.

Jsem si vědom, že některé povinné subjekty již podobné informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dříve poskytly (zveřejnily), dovolím si přesto požádat o komplexní odpovědi, resp. přímé poskytnutí informací dle § 6, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to pro snazší zpracování poskytnutých informací.

Požadované informace, včetně případných příloh, prosím zaslat na výše uvedenou e-mailou adresu. Předem velmi děkuji za Váš čas a ochotu.

Informace požadované dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.     Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím o jeho zaslání v elektronické podobě, společně s těmito požadovanými informacemi).

2.     Kdo byl pověřen vytvořením Etického kodexu Vašeho krajského úřadu?

3.     Kdy byl Etický kodex přijat a je tento kodex průběžně aktualizován? (Pokud ano, prosím o přesná data jednotlivých aktualizací Etického kodexu).

4.     Byl Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy ze dne 9. května 2012 inspirací pro vytvoření Vašeho Etického kodexu? Pokud ne, kde jste brali inspiraci?

5.     Jsou požadavky Etického kodexu pro úředníky a zaměstnance Vašeho krajského úřadu pracovně-právně závazné se všemi důsledky?

6.     Jaké další nástroje používá Váš krajský úřad pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob?

7.     Jakým způsobem jsou úředníci a zaměstnanci Vašeho krajského úřadu s Etickým kodexem seznamováni? A jak často probíhají školení či jiné formy vzdělávání v oblasti etického jednání?

8.     Jakými formami podporuje Váš krajský úřad další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců?

9.     Má Váš krajský úřad vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání?

10.  Setkali jste se již s porušením stanov Etického kodexu ze strany úředníků a zaměstnanců Vašeho krajského úřadu? Pokud ano, jakým způsobem jste takové porušení řešili a jaké byly vyvozeny důsledky?

11.  Má Váš krajský úřad zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? Pokud ano, jaké?

12.   Obdržel Váš krajský úřad nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci transparentnosti postupů ve veřejné správě?“.

 

Odpověď:

Informace požadované dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím o jeho zaslání v elektronické podobě, společně s těmito požadovanými informacemi).

Ano, krajský úřad má vytvořen Etický kodex zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

2. Kdo byl pověřen vytvořením Etického kodexu Vašeho krajského úřadu?

Vytvořením byl pověřen odbor kancelář ředitele, konkrétně pak oddělení personálních věcí a

vzdělávání.

 

3. Kdy byl Etický kodex přijat a je tento kodex průběžně aktualizován? (Pokud ano, prosím o přesná data jednotlivých aktualizací Etického kodexu).

Etický kodex byl přijat v souvislosti s aktualizací pracovního řádu v roce 2007, konkrétně pak 2. 5. 2007. Etický kodex dosud nebyl novelizován.

4. Byl Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy ze dne 9. května 2012 inspirací pro vytvoření Vašeho Etického kodexu? Pokud ne, kde jste brali inspiraci?

Inspirací pro vytvoření našeho etického kodexu byl etický kodex ve veřejné správě zveřejněný v dané době.

5. Jsou požadavky Etického kodexu pro úředníky a zaměstnance Vašeho krajského úřadu pracovně-právně závazné se všemi důsledky?

Etický kodex reflektuje zákonné předpoklady a požadavky na zaměstnance ve veřejné správěkonkrétně uvedené v jednotlivých právních předpisech České republiky, zejména v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a ve speciálním zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právní síla etického kodexu však není taková jako právní síla daných zákonů; při porušení etického kodexu by se zkoumalo, zda byl porušen konkrétní zákonný právní předpis a dle toho by se odvíjel další konkrétní postup.

 

6. Jaké další nástroje používá Váš krajský úřad pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob? Jednání úředních osob, resp. povinnosti zaměstnanců a zejména úředníků, vč. vedoucích úředníků jsou upraveny v příslušných paragrafech zákona č. 312/2002 Sb., které jsou pro úřední osoby právně závazné. Dále jsou zaměstnanci, vč. úředních osob, vázáni povinnostmi uvedeními v pracovním řádu zaměstnavatele.

 

7. Jakým způsobem jsou úředníci a zaměstnanci Vašeho krajského úřadu s Etickým kodexem seznamováni? A jak často probíhají školení či jiné formy vzdělávání v oblasti etického jednání?

S Etickým kodexem jsou zaměstnanci seznámeni při nástupu do pracovního poměru. V rámci povinného vzdělávání vedoucích úředníků, vstupního vzdělávání úředníků a průběžného vzdělávání jsou zaměstnanci vzděláváni zejména v jednotlivých správních činnostech a dále i v oblasti správných úředních postupů vč. etického jednání a dalších tzv. měkkých dovednostech.

 

8. Jakými formami podporuje Váš krajský úřad další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců?

Zaměstnavatel podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců nad rámec zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících i jejich další zvyšování kvalifikace, a to např. formou uzavírání dohod o zvyšování kvalifikace, finanční podporou poskytovanou na další vzdělávání či zvyšování kvalifikace v rámci poskytovaných benefitů na základě uzavřené kolektivní smlouvy.

 

9. Má Váš krajský úřad vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání?

Krajský úřad nemá vytvořen žádný systém sankcí. V případě prokázaného porušení zákona by zaměstnavatel postupoval v rámci zákonných povinností, přičemž systém sankcí za prokázané neetické jednání žádný zákon neupravuje a příp. takto vytvořený systém sankcí by tak byl v rozporu se zákonem.

 

10. Setkali jste se již s porušením stanov Etického kodexu ze strany úředníků a zaměstnanců Vašeho krajského úřadu? Pokud ano, jakým způsobem jste takové porušení řešili a jaké byly vyvozeny důsledky?

Není známo.

 

11. Má Váš krajský úřad zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? Pokud ano, jaké?

Ne, nemáme.

 

12. Obdržel Váš krajský úřad nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci transparentnosti postupů ve veřejné správě?

Ne, neobdržel.

 

 

Etický kodex zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje

Úvodní ustanovení

Základními hodnotami, které musí každý zaměstnanec Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen KÚÚK) ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou nestrannost, zákonnost a spravedlnost při rozhodování, rovný přístup ke všem občanům a výkonnost spojená s neustálým zvyšováním profesionální úrovně.

Cílem tohoto kodexu je specifikovat standardy chování zaměstnanců KÚÚK, pomáhat tyto standardy dodržovat a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců KÚÚK očekávat.

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Tento kodex se vztahuje na zaměstnance krajského úřadu Ústeckého kraje.

2. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními akty a vnitřními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.

Čl. 2

Obecné zásady

1. Výkon veřejné správy pokládá zaměstnanec za službu občanům, a proto ji vykonává nejen na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně zvyšuje a doplňuje, ale i s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

2. Zaměstnanec je loajální ke svému zaměstnavateli.

3. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny nebo orgánu a respektuje náležitě práva a oprávněné zájmy ostatních.

Čl. 3

Střet zájmů

1. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho veřejným postavením. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké příbuzné a osoby nebo organizace, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

2. Zaměstnanec se nemůže účastnit žádné činnosti nebo přijmout funkci, ať již placenou nebo neplacenou, která je neslučitelná s řádným výkonem jeho povinností ve výkonu veřejné správy nebo tento výkon omezuje.

Čl. 4

Politická nebo veřejná činnost

1. Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.

2. Zaměstnanec zajistí, aby žádná z jeho politických nebo jiných veřejných činností nenarušila důvěru občanů v jeho schopnost nestranně vykonávat své povinnosti, neumožní využívání své osoby pro politické účely.

Čl. 5

Dary a jiné nabídky

1. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování ve věci, narušit poctivý přístup k věci nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

2. Zaměstnanec nedovolí, aby se dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Pokud je zaměstnanci nabídnuta výhoda, odmítne ji.

4. Zaměstnanec se i v osobním životě vyhýbá takovým činnostem a takovému chování a jednání, které by mohlo vážně diskreditovat veřejnou správu v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k vydíratelnosti zaměstnance jinými lidmi v důsledku rozporu s právními nebo etickými normami.

Čl. 6

Zneužití úředního postavení

1. Zaměstnanec nikdy nevyužije výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu veřejné správy, pro svůj soukromý zájem, ani ku prospěchu jiných osob nebo organizací.

2. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením.

3. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy zaměstnanec nakládá se vší potřebnou důvěrností, přihlížeje přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím.

Čl. 7

Oznámení nepřípustné činnosti

1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání lidských zdrojů, finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost svým nadřízeným.

2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, oznámí tuto skutečnost řediteli.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.11.2019 / 11.11.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu