Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 17. 10. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz:

„Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o poskytnutí informací a kopií příslušných listin povinnému subjektu krajskému úřadu Ústeckého kraje, Odboru Územního plánování a stavebního řádu.

Má žádost se týká změny územního plánu obce Lahošť, okr. Teplice, označené změna územního plánu č. 1.

Obec Lahošť uskutečnila v letošním roce změnu územního plánu obce pod označením „změna územního plánu č. 1“. V zákonem stanovené lhůtě podali někteří občané obce proti uvedené změně námitky a připomínky podle § 55b odst. 2 z.č. 183/2006 Sb. V současné době uveřejnila obec Lahošť nové úplné znění územního plánu obce po změně č. 1.

Uvedené námitky a připomínky podali občané v lednu 2019. Do současné doby nebyli tito občané informováni, jak bylo s jejich námitkami a připomínkami při zpracování změny územní pláno naloženy. Z jednání obce není zřejmé, jakým způsobem se zpracovatelka změny územního plánu vypořádala s námitkami a připomínkami občanů v návrhu usnesení krajského úřadu, jak jí ukládá stavební zákon.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádám Odbor Územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu Ústeckého kraje o sdělení, zda změna územního plánu obce Lahošť č. 1 proběhla v soulasu s ustanovením stavebního zákona, zejména, zda zpracovatelka změny územního plánu zapracovala do návrhu usnesení Krajského úřadu námitky a připomínky občanů. Zároveň žádám o poskytnutí kopie tohoto usnesení, kterým byla změna územního plánu obce Lahošť schválena.

Námitky a připomínky stejného znění podalo celkem 8 občanů. V příloze přikládám kopii textu podaných námitek a připomínek.“.

 

Odpověď:

 

Dne 17.10.2019 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále „KÚ ÚK UPS“), doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vedená pod č. j. KUUK/143205/2019 (dále jen žádost), v níž požadujete poskytnutí níže uvedených „informací“ souvisejících s pořizováním návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lahošť. K této problematice směřují Vaše následující dotazy, cit.: 1) K veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Lahošť uplatnili občané, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, námitky a připomínky. Do současné doby nebyli tito občané informování o tom, jak bylo s jejich námitkami a připomínkami naloženo respektive jakým způsobem se pořizovatel vypořádal s námitkami a připomínkami občanů v odůvodnění Změny č. 1 ÚP Lahošť? 2) Dále žádám KÚ ÚK UPS o sdělení, zda změna č. 1 ÚP Lahošť proběhla v souladu s ustanoveními stavebního zákona, zejména, zda pořizovatel změny územního plánu zapracoval do návrhu územního plánu námitky a připomínky občanů. Zároveň žádám o poskytnutí kopie usnesení, kterým byla změna územního plánu Lahošť schválena. KÚ ÚK, UPS nejprve k Vaší žádosti uvádí, že dle § 3 odst. 3 informačního zákona informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Obsah bodu 1) Vaší žádosti o informaci je de facto konstatováním, bodem 2) pokládáte dotaz a za požadovanou informaci dle informačního zákona lze považovat pouze žádost o kopii usnesení ve věci změny územního plánu. KÚ ÚK, UPS na základě Vaší žádosti poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

usnesení Zastupitelstva obce Lahošť č. 3/6/2018-22 ze dne 16. 5. 2019, jímž byla vydána Změna č. 1 Územního plánu Lahošť - viz příloha.

I přes výše uvedené KÚ ÚK, UPS k Vaší žádosti o informace dále uvádí :

Ad 1) Námitky a připomínky včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v dokumentaci: Změna č. 1 Územního plánu Lahošť, kterou vydalo Zastupitelstvo obce Lahošť formou opatření obecné povahy č. j. Z1/ÚP/2018/06 ze dne 16. 5. 2019 na základě usnesení zastupitelstva obce č. 3/6/2018-22 ze dne 16. 5. 2019. Změna č. 1 Územního plánu Lahošť nabyla účinnosti dne 13. 10. 2019. Rozhodnutí o námitkách a připomínkách je uvedeno v kap. 6 Rozhodnutí o námitkách a připomínkách a jejich odůvodnění, na str. 19 až 29 uvedené na web. adrese obce Lahošť http://www.lahost.cz/zmena-c-1-uzemniho-planu-lahost/d-149771/p1=2699. Vyhodnocení námitek a připomínek Vám KÚ ÚK, UPS zasílá v příloze.

KÚ ÚK UPS pro podrobnější vysvětlení k této části Vašeho dotazu sděluje, že zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška“) upravují povinnost a formu vyhotovení „úplného znění“ územního plánu zahrnující právní stav po vydání změny ÚP. Vámi požadované „vyhodnocení námitek a připomínek“ uplatněných k veřejnému projednání Změny č. 1 ÚP Lahošť (dále jen „změna ÚP“) však podle § 2 odst. 2 cit. vyhlášky „úplné znění“ obsahovat nesmí. Požadované vyhodnocení námitek a připomínek je proto správně uvedeno, v souladu dle § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pouze v textové části odůvodnění Změny č.1 ÚP Lahošť, která byla vydána formou opatření obecné povahy.

Ad 2) KÚ ÚK UPS konstatuje, že proces pořízení a vydání Změny č. 1 Územního plánu Lahošť se uskutečnil dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Usnesení Zastupitelstva obce Lahošť č. 3/6/2018-22 ze dne 16. 5. 2019, jímž byla vydána Změna č. 1 Územního plánu Lahošť jakožto veřejná listina k nahlédnutí na Obecním úřadu Lahošť http://www.lahost.cz/assets/File.ashx?id_org=7888&id_dokumenty =149597.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 4.11.2019 / 4.11.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu