Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 9. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Magistrát města Mostu, odbor stavební úřad, vydal 27. 4. 2016 rozhodnutí čj. MmM/048927/2016/OSÚ/EŠ, zn. OSÚ/106034/2015 EŠ, společné územní rozhodnutí a stavební povolení, kterým povolil stavbu dvou vnějších jednotek pro změnu způsobu vytápění bytového domu č. 338 a 339 v ulici Čsl. Armády, Most. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení bylo změněno autoremedurou dne 6. 6. 2016 tak, že „bivalentním zdrojem tepla bylo stanoveno CZT“. Odbor stavební úřad Magistrátu města Most vydal dne 4. 6. 2018 k žádosti stavebníka, ve výše uvedeném řízení, Kolaudační souhlas.

Společnost Severočeská teplárenská, a.s. podala dne 17. 9. 2018 prostřednictvím místně příslušného stavebního úřadu podnět na přezkum tohoto Kolaudačního souhlasu. Tento podnět vám byl postoupen dne 2. 10. 2018.

Dne 18. 12. 2018 jsme od vás obdrželi Sdělení k podnětu na přezkum s následujícím závěrem: „KÚ ÚK UPS na základě Vašeho podnětu ze dne 17. 9. 2018 posoudil citovaný kolaudační souhlas a dospěl k závěru, že souhlas byl vydán v rozporu s právními předpisy. Usnesením ze dne 17. 12. 2018 KÚ ÚK, UPS proto v dané věci zahájil přezkumné řízení.“.

Dne 19. 9. 2019 jsme od vás, na základě naší žádosti, obdrželi informaci, že rozhodnutí v přezkumném řízení bylo KÚ ÚK, UPS vydáno dne 21. 6. 2019 (viz. příloha). Tímto vás žádáme o poskytnutí informací k tomuto rozhodnutí.“.

 

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“) obdržel dne 20. 9. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

V žádosti uvádíte, že žádáte o sdělení informace týkající se rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci kolaudačního souhlasu na stavbu „ Dvě tepelná čerpadla voda – vzduch v bytovém domě č. p. 338 a 339, ulice Čsl. Armády, Most “.

Na základě Vaší žádosti, Vám KÚ ÚK, UPS dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d), ve spojení s ustanovením § 4a odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytuje přílohou tohoto sdělení kopii rozhodnutí č. j. KUUK/84657/2019/UPS ze dne 20.6.2019, což je v dané věci jediná relevantní informace, kterou KÚ ÚK, UPS s ohledem na Vámi požadované informace disponuje.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 9.10.2019 / 9.10.2019
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu