Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Kultura a památková péčeCesta: Titulní stránka > Kultura a památková péče

 

Operační program zaměstnanost

logo OPZ
Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
 

 
 
Projekt:       Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

 

Program:

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa:

č. 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita:

č. 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Číslo výzvy:

03_17_080

Název výzvy:

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Doba realizace projektu:

1.4.2019 – 30.9.2020

Celkové výdaje projektu:

1 499 835,75 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

1 499 835,75 Kč

Přehled zdrojů financování:

85 % EU, 10 % státní rozpočet, 5 % vlastní zdroje žadatele


Výchozí situace

Zásadním strategickým dokumentem pro rozvoj kultury a památkové péče v Ústeckém kraji je v současné době Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020. Jedná se o strategický dokument, jehož smysl spočívá ve vymezení jasného rámce, který má napomoci efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodování vedení kraje ve v segmentu kultury, památkové péče, tedy všeobecně kulturního dědictví. Koncepce je rovněž nezbytným dokumentem z hlediska možností kraje čerpat dotace z evropských zdrojů a více se zapojovat do tuzemské i zahraniční spolupráce. Projekty ucházející se o dotační podporu vždy musí být v souladu s hlavním strategickým dokumentem daného regionu. Je třeba navázat na aktuální Koncepci a vytvořit nový dokument, který bude sloužit k efektivnímu plánování a následnému rozhodování orgánů kraje v daných oblastech.


Klíčové aktivity projektu

  • Zhodnocení současné Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 (evaluace, výstupy)
  • Analýzy, šetření, seznámení se s příklady dobré praxe, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části Strategie

  • Návrhová a implementační část Strategie

  • Komunikace a zapojení zástupců odborné i laické veřejnosti do přípravy Strategie

  • Workshopy s volenými zástupci kraje, úředníky a přizvanými odborníky v oblasti práce se Strategií

  • Zajištění SEA

  • Tisk Strategie, grafické zpracování, DTP, korektury

  • Řízení projektu


Cíle projektu

Cílem projektu je připravit a kvalitně zpracovat nový strategický dokument pro období 2021 - 2030, deklarující dlouhodobé perspektivy a cíle Ústeckého kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví, vymezující základní priority, jejich dosažení, synergii s dalšími rozvojovými dokumenty na místní, regionální, národní a evropské úrovni, vymezující systémovou a věcnou dimenzi a zakládající kontinuitu jeho rozvoje v horizontu 10 let. Nová strategie bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu s cílem poučit se z dobré i špatné praxe implementace strategických dokumentů při realizaci aktivit v kraji.


Zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby v segmentu kultury a kulturního dědictví. Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 bude vytvářena s cílem základního vymezení oblastí podpory rozvoje kraje prostřednictvím aktivního zapojení volených představitelů kraje, relevantních zaměstnanců úřadu i odborné a laické veřejnosti, zvláště na regionální úrovni. Mezi základní plánované oblasti patří zejména kultura, kulturní dědictví, památková péče, s přesahem do regionálního rozvoje, turismu, výzkumu, vzdělávání, dotačních politik, zlepšování vybavení infrastruktury, aktivit občanů, tuzemské i zahraniční spolupráce a další. Pro posílení funkčnosti a srozumitelnosti plánované strategie budou využity strategické dokumenty z těchto oblastí, a to na mezinárodní, národní, regionální, popř. i místní úrovni.


Realizaci projektu za LP zajišťuje: Odbor kultury a  památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje


Kontaktní osoby: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., +420 475 657 286, srejber.a@kr-ustecky.cz


 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 23.4.2019 / 23.4.2019 | Zveřejnit do: 1.10.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu