Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Drážní doprava - České dráhy, a.s.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 11. 2013.
 

 
 

1.a. Celkové meziroční navýšení

Výši celkového meziročního navýšení v Kč z roku 2010 (resp. za grafikon 2009/2010) na rok 2011 (resp. za grafikon 2010/2011), dále na rok 2012 (resp. za grafikon 2011/2012) a na rok 2013 (resp. za grafikon 2012/2013). Případné navýšení kompenzace doložte příslušnými dodatky Smlouvy za každý rok.

 

Ústecký kraj uzavřel dne 1. 12. 2009 s Českými drahami, a.s. (dále jen „Dopravce“) Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje (dále jen „Smlouva“).

Kopii této Smlouvy, včetně všech jejích dodatků (vyjma částí označených Dopravcem za obchodní tajemství) naleznete na:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1657902&p1=183269

Tato informace Vám byla poskytnuta již v roce 2012.

 

Předpokládaná výše prokazatelné ztráty je stanovena v článku VI. odst. 2 Smlouvy. Výše předpokládané výše prokazatelné ztráty pro jednotlivé roky byly postupně upravovány dodatky k této smlouvě. Všechny dodatky jsou zveřejněny na výše uvedeném odkaze.

 

Přepokládaná výše prokazatelné ztráty

2010

2011

2012

2013

699 764 000 Kč

699 835 888 Kč

717 662 554 Kč

741 488 362 Kč

 

Výše celkového meziročního navýšení v Kč

z roku 2010 na rok 2011

71 888 Kč

z roku 2011 na rok 2012

17 826 666 Kč

z roku 2012 na rok 2013

23 825 808 Kč

1.b. Inflace

Kalkulace navyšování výše kompenzace do výše inflace z roku 2010 (resp. za grafikon 2009/2010) na rok 2011 (resp. za grafikon 2010/2011), dále na rok 2012 (resp. za grafikon 2011/2012) a na rok 2013 (resp. za grafikon 2012/2013). Doložte všechny dokumenty týkající se tohoto navýšení vyplácené kompenzace.

 

V souladu s odst. VI.9 Smlouvy jsou České dráhy, a.s. (dále jen Dopravce) počínaje rokem 2011 oprávněny ke každoročnímu zvýšení Nejvyšší přípustné jednotkové ztráty o procento odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných Českým statistickým úřadem (viz. http://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace).

 

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta dle odstavce II.1 písm. l) Smlouvy a inflace

Rok

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta

Inflace

2010

  97,345 Kč/vlkm*

1,5 %

2011

  98,805 Kč/vlkm, tj. 97,345 Kč/vlkm x (100 + inflace 2010)/100

1,9 %

2012

100,682 Kč/vlkm, tj  98,805 Kč/vlkm x (100 + inflace 2011)/100

3,3 %

2013

104,005 Kč/vlkm, tj. 100,682 Kč/vlkm x (100 + inflace 2012)/100

?

 

Objednaný dopravní výkon dle odst. VI.6 Smlouvy očištěný o výkon vlaků převedených z vlaků soupravových, které Dopravce není oprávněn zahrnout do kalkulace prokazatelné ztráty (viz. odst. I.3 dodatku 6 Smlouvy)

Rok

Objednaný dopravní výkon

2010

7 188 471,7 vlkm

2011

7 082 988,2 vlkm

2012

7 128 012,5 vlkm

2013

7 129 386,9 vlkm

 

Navýšení prokazatelné ztráty (kompenzace) do výše inflace, včetně postupu kalkulace

z roku 2010 na rok 2011

(Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2011 – Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2010)*Objednaný dopravní výkon 2011

10 342 402 Kč

z roku 2011 na rok 2012

(Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2012 – Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2011)*Objednaný dopravní výkon 2012

13 381 406 Kč

z roku 2012 na rok 2013

(Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2013 – Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2012)*Objednaný dopravní výkon 2013

23 687 542 Kč

Pro tuto kalkulaci byla použita nezaokrouhlená Nejvyšší přípustná jednotková ztráta, resp. Nejvyšší přípustná jednotková ztráta pro rok 2010 postupně navyšovaná o uvedenou výši inflace.

 

Objednaný dopravní výkon i Nejvyšší přípustnou jednotkovou ztrátu naleznete ve zveřejněné Smlouvě a v jejích dodatcích.

 

1.c. Navýšení/ponížení objednaného výkonu

i. Pokud došlo k navýšení počtu vlkm v letech 2012-2013, doložte úplnou kalkulaci, na jejímž základě jste dopravci uznali nárok na navýšení absolutní (celkové) výše kompenzace za každý extra vlkm, a to na každou linku zvlášť.

 

ii. Pokud jste naopak přistoupili ke snížení objednávaných výkonů, doložte rovněž podrobnou kalkulaci, která dokládá, o kolik byla výše kompenzace snížena.

 

Ve smyslu odst. VII.4 Smlouvy nesmí prokazatelná ztráta připadající na 1 vlkm dopravního výkonu překročit Nejvyšší přípustnou jednotkovou ztrátu. Nejvyšší přípustná jednotková ztráta je určující a limitující pro každou změnu (navýšení i pokles) objednaného dopravního výkonu. Smluvně ujednaná Nejvyšší přípustná jednotková ztráta je shodná pro všechny vlkm bez ohledu na linku, kde ke změně objednaného výkonu došlo.

 

Změna prokazatelné ztráty (kompenzace) vlivem změny objednaného dopravního výkonu

z roku 2010 na rok 2011

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2010 * (Objednaný dopravní výkon 2011 – Objednaný dopravní výkon 2010)

-10 268 291 Kč

z roku 2011 na rok 2012

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2011 * (Objednaný dopravní výkon 2012 – Objednaný dopravní výkon 2011)

4 448 634 Kč

z roku 2012 na rok 2013

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta 2012 * (Objednaný dopravní výkon 2013 – Objednaný dopravní výkon 2012)

138 378 Kč

 

iii. Pokud se výše ceny za navýšené/ponížené vlkm nerovnají výši dotace za vlkm na dané lince, poskytněte nám odůvodnění a kalkulace, proč tomu tak není.

 

Ceny za navýšené i ponížené vlkm se téměř rovnají výši dotace za vlkm, která je na všech linkách Ústeckého kraje stejná. Ústecký kraj důsledně kontroluje, aby nedošlo k překročení Nejvyšší přípustné jednotkové ztráty.

 

iv. Doložte všechny existující dokumenty týkající se navýšení kompenzací vyplacených z rozpočtu kraje, zejména kalkulace, alespoň na úrovni položek dle vyhlášky 241/2005 Sb., resp. 296/2010 Sb.

 

Výpočet předpokládané výše prokazatelné ztráty v členění nákladů a výnosů z přepravní činnosti dle přílohy 1 vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy, označil Dopravce jako svoje obchodní tajemství. S ohledem na ochranu obchodního tajemství, v souladu s postupem dle § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám tato informace nemůže být poskytnuta. Tato skutečnost Vám již byla sdělena v rozhodnutím o odmítnutí poskytnutí této informace ze dne 21. prosince 2012, číslo jednací 5039/DS/2012, JID: 166354/2012/KUUK.

 

1. d. Nepředvídatelné a státem způsobené zvýšení cen

Smlouva umožňuje navýšení kompenzace o zvýšené náklady způsobené zásahem státu do cen (např. změny daňových předpisů, změny výšen ceny za použití dopravní cesty), které nemohly být známy v době uzavření Smlouvy. Uveďte, zda došlo k meziročnímu navýšení kompenzace i z důvodu tohoto navýšení cen, a to počínaje rokem 2010. Pokud ano, žádáme o poskytnutí položkového seznamu těchto nákladů, kopie faktur dodaných dopravcem, které toto navýšení dokládají (nákladové faktury dopravce), a odůvodněte, proč byly tyto náklady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto uhrazených nákladů na zvýšení kvality dopravních služeb a především na navýšení tržeb.

 

Dodatkem č. 9 Smlouvy bylo předběžně Dopravci uznáno právo na úhradu nepředvídatelných nákladů vzniklých Dopravci v průběhu plnění Smlouvy v roce 2013 z titulu změny výše a kalkulace poplatku za použití dopravní cesty, vč. poplatku za přidělení kapacity dráhy, vyhlášené Správou železniční dopravní cesty, s.o. v Prohlášení o dráze pro rok 2013 v platném znění, a to za předpokladu, že Dopravce předloží Objednateli dokumenty prokazující, že Dopravci takové náklady skutečně vznikly a bezprostředně souvisí s plněním Závazku veřejné služby dle Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že výše úhrady nepředvídatelných nákladů dle tohoto odstavce nepřevýší částku 8 000 000 Kč. Dle odst. I. 3 Dodatku 9 Smlouvy musí Dopravce Ústeckému kraji předložit všechny dokumenty prokazující oprávněnost úhrady nepředvídatelných nákladů do 31. 1. 2014. Tyto dokumenty Ústecký kraj dosud neobdržel, a tudíž nedošlo ani k úhradě těchto nepředvídatelných nákladů.

 

1.e. Jiný důvod navýšení kompenzace

Pokud celkové meziroční navýšení za každý rok plnění smlouvy (bod a) není rovno součtu navýšení v důsledku inflace (bod b), navýšení/ponížení objednaného výkonu (bod c) a nepředvídatelných nákladů (bod d), uveďte, jaké další důvody vedly k navýšení (případně snížení) výše kompenzace a doložte tyto důvody podrobnou kalkulací.

 

Zvýšené náklady doložte kopiemi faktur dodaných dopravcem, které toto navýšení dokládají (nákladové faktury dopravce). Odůvodněte, proč byly tyto náklady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto uhrazených nákladů na zvýšení kvality dopravních služeb a především na zvýšení tržeb. Tyto náklady přiřaďte dle jednotlivých linek.

 

V souvislosti se změnou úhrady prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného včetně ostatních slev a druhů jízdného poskytovaných dle Výměru Ministerstva financí došlo k začlenění této úhrady od 1. 1. 2010 do rámce úhrady prokazatelné ztráty dle Smlouvy, a to o částku vycházející z úhrady předešlého kalendářního roku, která byla původně hrazena na základě další smlouvy mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a.s. K této změně došlo i ve smlouvách s autobusovými dopravci. Celková výše poskytnuté dotace Ústeckým krajem Dopravci zůstala zachována, jednalo se pouze o spojení dvou smluv do jedné.

 

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta byla upravena z původní hodnoty 95,790 Kč/vlkm na hodnotu 97,345, tj. došlo k navýšení o 1,555 Kč/vlkm (roční odhad úhrady prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním slev dle Výměru MF činil 11 181 tis. Kč, kalkulováno pro dopravní výkon 7 188 tis. vlkm). Tuto informaci jste rovněž obdrželi v roce 2012.

 

K jiným úpravám Nejvyšší přípustné jednotkové ztráty nedošlo.

 

2. Snížení/zvýšení výše kompenzace v souvislosti s nasazením souprav financovaných z ROP

 

2.a. Seznam vozidel

Ve vašem kraji byla pro zajištění regionální osobní drážní dopravy provozované v závazku veřejné služby použita vozidla financovaná z ROP. Žádáme o seznam těchto vozidel, jejich cenu a výši investiční dotace.

 

Seznam vozidel financovaných z ROP, cenu vozidel ani výši investiční dotace Ústecký kraj nemá k dispozici. Poskytnutí dotace na nákup nových vozidel Dopravce nespadá do působnosti Ústeckého kraje.

 

Příloha 10 Smlouvy obsahuje Závazný harmonogram obnovy vozidlového parku určeného k plnění Závazku veřejné služby a Příloha 9 Smlouvy vymezuje minimální požadavky na kvalitu, vlastnosti a technické parametry drážních vozidel užívaných Dopravcem při plnění závazku veřejné služby, které je Dopravce v souladu se Smlouvou povinen bezpodmínečně dodržovat, a související požadavky spojené s provozem dle Smlouvy.

 

2.b. Umístění vozidel

Žádáme o informaci, na kterých linkách jsou tato vozidla (bod a) používána.

 

Příloha 9 Smlouvy obsahuje rovněž požadavky Ústeckého kraje na umístění požadovaných druhů vozidel na určité linky.

 

2.c. Vliv na kompenzace

Žádáme o podrobnou kalkulaci vlivu pořízení těchto vozidel na výši kompenzace poskytnuté ČD v roce uvedení do provozu těchto souprav ve srovnání s předešlým rokem. Z kalkulace by měl být patrný zejména vliv snížení či zvýšení nákladů dopravce, jako jsou trakční energie a palivo, náklady na údržbu, náklady na dopravní cestu, mzdové náklady, odpisy, navýšení tržeb z jízdného.

 

V souvislosti s nasazením souprav financovaných z ROP dosud nedošlo v průběhu smluvního období k žádné dodatečné úpravě kalkulace prokazatelné ztráty.

 

Jedním ze základních účelů či cílů Smlouvy, mimo jiné, viz. písm. d) odst. I.1 Smlouvy, bylo vytvoření podmínek pro využití finančních prostředků poskytovaných z Operačního programu Doprava, regionálních operačních programů nebo jiných dotačních titulů za účelem financování nákupu nových vozidel, jakož i obnovy vozidel, které bude Dopravce používat při plnění Závazku veřejné služby dle této Smlouvy.

 

Dopravce předpokládal poskytnutí dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj či jiného evropského nebo národního fondu před uzavřením Smlouvy a měl je tedy zahrnout do kalkulace nákladů při uzavření Smlouvy. Ze stejného důvodu měly být do původní kalkulace nákladů zahrnuty i odpisy a případně upraveny i další nákladové položky.

 

3. Výkazy příjmů, nákladů a dotací podle linek

V minulosti jsme Vás opakovaně žádali o poskytnutí informací v členění podle jednotlivých linek objednaných krajem. Tyto informace jste nám však dosud neposkytli, přestože Ministerstvo dopravy tato data týkající se dálkové osobní objednávané dopravy zveřejnilo, a to za roky 2010 a 2011 (viz příloha), neboť se ztotožnilo s výkladem ministra dopravy, že podle provedeného testu proporcionality může poskytnutí požadovaných informací zvýšit míru transparentnosti v procesu užití veřejných prostředků při podpoře veřejné linkové dopravy a že se upřednostnění práva na informace před ochranou obchodního tajemství jeví jako potřebné. Ministr dopravy v rozhodnutí dále konstatoval, že se v případě požadovaných informací jedná o minimální zásah do práva na ochranu obchodního tajemství, protože se okruh požadovaných informací překrývá s okruhem veřejného zájmu. Požadované informace se totiž přímo dotýkají výpočtu konkrétní kompenzace a jsou tak jednoduše oddělitelné od dat týkajících se ostatního hospodaření ČD. Na základě výše uvedených výsledků testu proporcionality tedy ministr dopravy dospěl k názoru, že Ministerstvo dopravy nemá právní ani fakticky důvod poskytnutí těchto informací odpírat (viz přiložené rozhodnutí ministra dopravy ze dne 26. listopadu 2012, č.j. 45/2012-510-RK/4). Žádáme tímto o výkazy kompenzací podle jednotlivých linek (úseky drah), a to nejlépe v členění, v jakém je ČD předkládají Ministerstvu dopravy, nebo ve členění obdobném. Pokud tato data od ČD nemáte k dispozici, žádáme o vysvětlení, jakým způsobem jako řádný hospodář organizujete veřejnou dopravu v kraji a kontrolujete výdaje z krajského rozpočtu na zajištění regionální osobní drážní dopravy.

 

Od uzavření Smlouvy nedošlo ke změně provozní koncepce, resp. k výrazným změnám v objednaném dopravním výkonu ani ke změnám vozidel ani ke změnám v alokaci vozidel na jednotlivých železničních linkách Ústeckého kraje. Změny v objednávce dopravního výkonu jsou v podstatě minimální, zpravidla se jedná o změny v omezení jednotlivých vlaků či změna v objednávce ranních či večerních spojů, apod. Veškeré úpravy prokazatelné ztráty zapříčiněné změnou v dopravním výkonu jsou tedy kontrolovány dle Smlouvou definované Nejvyšší přípustné jednotkové ztráty (meziročně navyšované o inflaci), která nesmí být překročena, bez ohledu na linku, kde ke změně dopravního výkonu došlo. S ohledem na dosavadní zanedbatelné změny v rozsahu dopravního výkonu nepovažujeme za nezbytné kalkulaci na jednotlivé linky zavádět. Dodatečné zavedení kalkulace nákladů či prokazatelné ztráty v členění na jednotlivé linky by právě naopak mohlo být vnímáno jako zcela netransparentní postup pro výpočet prokazatelné ztráty.

 

Meziroční pokles objednaného dopravního výkonu 2010/2011 byl mimo výše uvedené drobné změny způsoben zejména změnou dopravce na trati 089 Rybniště/Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau – Hrádek nad Nisou – Liberec. Počátkem GVD 2010/2011 začala spoje na této trati v rozsahu cca 108 tis. vlkm provozovat společnost Vogtlandbahn GmbH. Tuto skutečnost Dopravce (České dráhy, a.s.) znal před uzavřením smlouvy s Ústeckým krajem, tudíž tato skutečnost nezakládala nárok Dopravce na změnu kalkulace jednotlivých nákladových položek a prokazatelné ztráty. Smlouva mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a společnostmi Vogtlandbahn GmbH a Zweckverband Vekehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien byla uzavřena 26. srpna 2009. Kopii této smlouvy naleznete na tomto odkaze:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98811&p1=183269&tzv=1&pocet=25&stranka=2
 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu