Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dotaz k Zásadám územního rozvoje ÚK

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 9. 2013.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

1.     Zda v Zásadách rozvoje Ústeckého kraje plánovaný koridor PK3 novostavby transitní silnice I/13 v úseku Knínice – Děčín v minulosti prošel procesem SEA - posouzení různých variant. Popř. Vás žádám o poskytnutí veškerých písemností z tohoto procesu a k procesu náležejících.

Pokud však takovéto posouzení variant koridorů nebylo učiněno, žádám Vás o poskytnutí veškerých materiálů, na základě kterých byl tento koridor do platných ZÚR ÚK určen a zanesen.

 

2.     Dále Vás žádám o informaci, zda je plánováno, že při aktualizaci ZÚR ÚK bude variantní posouzení koridorů tohoto silničního napojení Děčína – D8 posouzeno. Popř. zda plánujete, posouzení variant PK3 intravilánu města Děčín.

 

Odpověď:

K jednotlivým bodům podle Vaší žádosti sdělujeme následující:

 

1) Koridor silnice I/13, úsek Knínice (D8) – Martiněves – hranice města Děčín, veřejně prospěšná stavba PK3, byla ve variantách posouzena v rámci Vyhodnocení vlivů ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV ZÚR ÚK na URÚ) a to v části „ A – Vyhodnocení vlivů ZÚR ÚK na životní prostředí“  - viz. na nosiči DVD poskytnuté Opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (OOP ZÚR ÚK) a jeho příloha č. 5 – Textová část VV ZÚR ÚK na URÚ a příloha č. 6 – Grafická část VV ZÚR ÚK na URÚ. 

VV ZÚR ÚK na URÚ bylo projednáno dle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  znění platném do 31.12.2012, se zástupci příslušných ministerstev – viz. na nosiči DVD příloha - Stanoviska ministerstev k VV ZÚR ÚK na URÚ, dohody a stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů ZÚR ÚK na životní prostředí.

2) Koridor PK3 – silnice I/13 v úseku Knínice (D8) – Martiněves – hranice města Děčín byl v rámci vyhodnocení vlivů ZÚR ÚK na životní prostředí již posouzen. S ohledem na problematický průchod koridoru na území města Děčín byl v ZÚR ÚK stanoven požadavek (ÚP7) prověřit, zpřesnit a vymezit koridor na území města Děčín v rámci územně plánovací dokumentace města.

 

Žadateli bylo přílohou zasláno DVD s oskenovanými dokumenty.


 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 20.9.2013 / 20.9.2013
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu