Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dotazy ke smlouvě o závazku veřejné služby

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 12. 2012.
 

 
 

Dotaz žadatele: (výňatek)

-       Kalkulace jakéhokoliv navýšeni ceny krajem objednávaných služeb v závazku veřejné služby vůči ČD za grafikon 2010/2011 vůči grafikonu 2009/2010, dále za grafikon 2011/2012 vůči grafikonu 2010/2011, a dále za grafikon 2012/2013 vůči grafikonu 2011/2012.

-       Kalkulaci finančního dopadu krajem schválené investice do pořízení moderních vozidel na výši hrazeni kompenzace. U vozidel, které byly financovány z dotaci EU doložte, jakým pozitivním způsobem tato investice z veřejných zdrojů snížila výši kompenzace.

 

Odpověď:

-       Ústecký kraj uzavřel dne 1. 12. 2009 s Českými drahami, a.s. (dále jen „Dopravce“) Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje (dále jen „Smlouva“).

Kopii této Smlouvy, včetně jejích dodatků (vyjma částí označených Dopravcem za obchodní tajemství) naleznete na:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1657902&p1=183269

 

Pro účely výpočtu prokazatelné ztráty byla ve Smlouvě definována Nejvyšší přípustná jednotková ztráta [Kč/vlkm], která je meziročně navyšována o procento odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných Českým statistickým úřadem. Celková výše prokazatelné ztráty hrazené Ústeckým krajem Dopravci je pak vypočítána součinem skutečně ujetého dopravního výkonu a Nejvyšší přípustné jednotkové ztráty.

V souvislosti se změnou úhrady prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného včetně ostatních slev a druhů jízdného poskytovaných dle Výměru Ministerstva financí došlo k začlenění této úhrady od 1. 1. 2010 do rámce úhrady prokazatelné ztráty dle Smlouvy, a to o částku vycházející z úhrady předešlého kalendářního roku, která byla původně hrazena na základě další smlouvy mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a.s. K této změně došlo i ve smlouvách s autobusovými dopravci. Celková výše poskytnuté dotace Ústeckým krajem Dopravci zůstala zachována, jednalo se pouze o spojení dvou smluv do jedné.

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta

Rok

Nejvyšší přípustná jednotková ztráta

Inflace

2010

  97,345 Kč/vlkm*

1,5 %

2011

  98,805 Kč/vlkm, tj. 97,345 Kč/vlkm x (100 + inflace 2010)/100

1,9 %

2012

100,682 Kč/vlkm, tj  98,805 Kč/vlkm x (100 + inflace 2011)/100

?

2013

           ? Kč/vlkm

?

 

 

 

 

*95,790 Kč/vlkm před začleněním slev dle Výměru MF, tj. došlo k navýšení o 1,555 Kč/vlkm (roční odhad úhrady prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním slev dle Výměru MF, 11 181 tis. Kč kalkulováno pro 7 188 tis. vlkm)

 

K jiným úpravám Nejvyšší přípustné jednotkové ztráty nedošlo.

-       Na základě Smlouvy není Dopravce oprávněn do kalkulace ceny připadající na jeden vlkm zahrnout náklady spojené s pořízením nových železničních vozidel v rozsahu, ve kterém jsou náklady na pořízení takových vozidel uhrazeny Dopravci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo jakéhokoli jiného evropského nebo národního dotačního titulu.

Část žádosti týkající se kalkulace ceny připadající na jeden vlkm, byla rozhodnutím odmítnuta.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 28.12.2012 / 28.12.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu