Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dotazy k soudem zrušeným rozhodnutím

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 11. 2012.
 

 
 

Dotaz žadatele: (výňatek)

1.     Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)?*Do odpovědi na tuto otázku, prosím, *nezahrnovat* případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti krajského úřadu zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané krajským úřadem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, zajímá mě počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno "definitivně a s konečnou platností".)

2.     Jaká byla celková částka, kterou krajský úřad na základě rozsudků správních soudů v *případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1,*zaplatil úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?*

3.     V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. krajský úřad jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení?**Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?

4.     V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, bylo ze strany státu vůči krajskému úřadu nebo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. uplatněno právo na regresní úhradu náhrady škody, způsobené nezákonným a soudem zrušeným rozhodnutím krajského úřadu? V jaké celkové výši byla v těchto případech regresní úhrada státem uplatněna vůči krajskému úřadu a v jaké přímo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí? Pokud byla regresní úhrada státem uplatněna vůči krajskému úřadu a krajský úřad ji uhradil, v kolika případech a v jaké celkové výši ji krajský úřad následně dále uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?

5.     V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. krajský úřad jako zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.)? Žádám dále o uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.

6.     Jakou celkovou částku krajský úřad zaplatil externím advokátním kancelářím za zastupování (ve všech stupních) v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1? Žádám o uvedení výše částek zaplacených jednotlivým advokátním kancelářím za zastupování krajského úřadu v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1 v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. K částkám uveďte jméno či firmu konkrétní advokátní kanceláře.

7.     Evidoval krajský úřad informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?

 

Odpověď:

1.     V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 bylo zrušeno správním soudem v řízení o žalobě celkem 27 rozhodnutí.

2.     Na nákladech soudního řízení zaplatil Krajský úřad Ústeckého kraje částku 195.266,- Kč.

3.     Vůči úředním osobám nebylo uplatněno právo na náhradu škody. Jednotlivé případy byly kvalifikovaně projednány škodní komisí, zaměstnavateli nebylo doporučeno požadovat náhradu. Zaměstnavatel ve všech případech doporučení komise akceptoval.

4.     Ze strany státu nebyla požadována pro žádný případ z množiny věcí dle otázky č. 1 žádná regresní úhrada dle § 16 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

5.     Krajský úřad u případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, neuplatnil vůči úředním osobám jiná opatření sankčního charakteru. Věc je po rozhodnutí soudu  však vždy projednávána v pracovní skupině za účasti předmětných úředních osob a jejich nadřízených, včetně zástupce ředitele úřadu.

6.     Krajský úřad zabezpečoval zastupování ve věci správních žalob u soudu v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 vlastními zaměstnanci. Jindy pouze výjimečně využívá služeb advokátních kanceláří, které jsou však placeny paušální částkou. Tyto advokátní kanceláře nemají jako hlavní činnost zastupování u soudu.

7.     Požadované informace nejsou evidovány.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 12.12.2012 / 12.12.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu