Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Portál rozvoje venkovaCesta: Titulní stránka > Portál rozvoje venkova

 

Záznam z valné hromady Spolku pro obnovu venkova ČR, která se konala dne 20. 12. 2011 v budově MZe ČR v Praze na Těšnově

 

 
 

 

Valnou hromadu zahájil předseda Spolku Eduard Kavala, který současně všechny přítomné přivítal. Následně zapálil svíčku u obrazu bývalého prezidenta ČR Václava Havla, který pár dnů předtím zemřel a vzpomněl na dva zážitky, které měl s touto osobností spojeny.

Valná hromada se řídila Jednacím řádem, který byl schválen na valné hromadě SPOV ČR dne 6. 12. 2006. Zapisovatelem byla jmenována Kateřina Kapková.

Osobně bylo přítomno celkem 59 členů.

 

Byly zvoleny :

-          Mandátová komise, návrhová komise a volební komise ve složení: p. Zdeněk Peša (předseda), p. Marcela Harnová, p. Václav Tyl, p. Marie Cimrová, sl. Olga Špiková

-          Ověřovatel zápisu: p. Viktor Liška

-          Revizní komise pro příští volební období ve složení: Jana Vaníčková, Marie Cimrová, Jaroslav Knap a náhradnice Marie Trnková

 

Následně bylo projednáno a schváleno :

1.       Program valné hromady (příloha č. 1 zápisu)

2.       Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za období 2008 - 2011, včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH (příloha č. 2 zápisu)

3.       Zpráva pokladníka o plnění rozpočtu (příloha č. 3 zápisu)

4.       Zpráva revizní komise (příloha č. 4 zápisu)

5.       Termínový kalendář akcí SPOV ČR na r. 2012 - (příloha č. 5 zápisu) 

6.       Jednací řád

7.       Rozpočet na rok 2012 - (příloha č. 6 zápisu)

 

Valná  hromada vzala na vědomí: zprávu návrhové, mandátové a volební komise o počtu hlasujících a výsledku voleb.

 

Valná hromada volí revizní komisi pro příští období v tomto složení: Jana Vaníčková, Marie Cimrová, Jaroslav Knap a náhradnice Marie Trnková

 

Valná hromada volí předsednictvo v tomto složení: Jan Florian, Marcela Harnová, Pavel Hroch, Jana Juřenčáková, Eduard Kavala, Stanislav Rampas, Jiří Řezníček, Radan Večerka, František Winter. Předsedou byl z jejich středu následně zvolen Eduard Kavala, 1. místopředsedkyní Jana Juřenčáková a 2. místopředsedou Radan Večerka.

 

Valná hromada SPOV ČR ukládá předsednictvu:

  • Nadále se zasazovat ve spolupráci s partnery a MF ČR o přijetí zákona o rozpočtovém určení daní, který nebude diskriminační pro venkovské obce.
  • Dopracovat rozpočet do jednotlivých rozpočtových položek s pověřením provádět změny výdajů v průběhu roku dle přijatých příjmů tak, aby rozpočet byl vždy minimálně vyrovnaný .

·         Ve spolupráci se všemi vyhlašovateli projednat a dopracovat změny podmínek soutěže Vesnice roku 2012.

·         Prohloubit mediální činnost Spolku v návaznosti na spolupráci s krajskými organizacemi. Iniciovat možnosti KO ve spolupráci s regionálními deníky.

  • Spolupracovat s Národní sítí místních akčních skupin,  Národní observatoří venkova o. p. s. a Celostátní sítí venkova, SMO ČR, SMS ČR, Agrární komorou ČR, ASZ ČR, SČMSD COOP a dalšími. 
  • Žádat o finanční podporu na svoji činnost centrální a regionální orgány ČR.
  • Pracovat v souladu s nastavenými prioritami a schváleným programem Desatera pro kraje.
  • Pokračovat s krajskými reprezentacemi v práci na posílení krajských POV a stabilizovat soutěž Vesnice roku na krajské úrovni.
  • Aktivně se zasazovat o zachování státních a veřejných služeb na venkově (např. pošty, regionální železniční tratě).
  • Věnovat pozornost rodinné problematice.
  • Aktivně se podílet na akci Má vlast na Vyšehradě.
  • Věnovat pozornost aktivitám, které ohrožují venkovské školství, účetnictví  samospráv a regionální dopravu.

 

p. Kavala – přivítal pana Pavla Sekáče z MZe ČR a pana Jiřího Vačkáře z MMR ČR a udělil jim slovo. Oba hosté pronesli k přítomným krátkou zdravici. Poté se ujal slova místopředseda Spolku Radan Večerka.

p. Večerka – nechal schválit program jednání (viz příloha č. 1),  složení návrhové, mandátní a volební komise, která bude mít ve všech třech případech totožné pětičlenné složení, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. Následně předal slovo předsedovi Spolku, aby přednesl zprávu o činnosti SPOV ČR v uplynulém volebním období a zkontroloval plnění usnesení z předchozí valné hromady.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

p. Kavala – vyjádřil se k docházce členů předsednictva na schůze Spolku a k práci krajských organizací, zhodnotil stav členské základny, vzpomněl spolupráci s partnerskými organizacemi, nezapomněl se zmínit o palčivém problému zvaném RUD, promluvil na téma Vesnice roku, představil čerstvě vydanou publikaci Tvář venkova - Venkovské stavby 2011 atd. (viz příloha č. 2).

Citace: Při naší návštěvě na Hradě jsem si dovolil říct panu prezidentovi, že nám jsou obce tunelovány a při setkání v Senátu, které tomu předcházelo, jsem si dovolil říct, že jsou naše obce v těžké situaci. Stále ještě žijeme v zemi obrovského blahobytu, ve srovnání s tím, co jsem měl možnost poznat. Na druhou stranu ale, jestli nám někdo v zemi sebere finanční zdroje, zlikviduje nám obchodní síť, pošty, stavební úřady, venkovské školství a chce veškeré zdroje pro následující období převést do center, tedy do měst nad 20 tis. obyvatel, pak to není nic jiného než tunelování venkova, ze kterého se stane už jen noclehárna. Chci vás vybídnout k tomu, abychom takovou zrůdnost nedopustili.

p. Večerka – Před třemi týdny jsme tady na MZe jednali s panem ministrem, který nám řekl, že pro něj jsme jako Spolek zástupci venkova společně se SMO. Myslím si, že je to výsledek členů Spolku a jejich činnosti, že nás berou jako celostátního partnera, který má dosti značnou sílu. Nově vzniklé SMS je vnímáno dost politicky. My jsme naštěstí zůstali nepolitickou organizací. Proto se nám také v POV daří řešit některé věci, které jsou průřezové a nikoliv „pravé“ nebo „levé“. Tento týden jsou v Bruselu projednávány dokumenty pro budoucí ROPy a už i tam je zmíněna pozice rozvoje venkova.

p. Juřenčáková – Ráda bych vás informovala o událostech kolem České pošty. Dříve jsem byla členkou pracovní skupiny, která se zabývala rušením poboček ČP a potom se to zastavilo. Jak už tady říkal pan předseda, jednání SMO vyznívají tak, že chtějí spolupracovat, ale pak je výsledek ve finále úplně jiný. Poslední schůzky se zúčastnil pouze zástupce ČP a SMO, my jsme tam nebyli. Zástupce SMS tam nebyl připuštěn.

Obrátili se na mě zástupci obcí z mého obvodu, u nichž by měla být pobočka ČP zrušena. Zúčastnila jsem se tedy jednání s generálním ředitelem České pošty, který mi potvrdil, že seznam 58 obcí, kde by měly být pobočky zrušeny, vznikl z dojmu, že daní starostové budou této změně nakloněni. Pozitivní je, že nám bylo slíbeno, že pokud obec na zrušení pobočky ČP nepřistoupí s tím, že na sebe tuto službu nepřevede, začne ČP jednat s jiným obchodním partnerem. Pokud se žádný nenajde, zůstane pobočka ČP v dané obci zachována. Ovšem v období do roku 2017 se opravdu počítá se zrušením pošt.    

Při setkáních se starosty svého regionu vždycky narazím na nějaký aktuální problém. Naposledy jsem narazila na připravovanou reformu účetnictví obcí. Mluvila jsem o tom s prvním náměstkem ministra financí  a zjistila jsem, že existuje pracovní skupina, která tu reformu připravuje. V té skupině jsou jen zástupci SMO a nikdo jiný, tak jsem  navrhla svoji účast za Spolek a přizvání i zástupce ze SMS, abychom věděli o připravovaných změnách včas.

Nevím, jestli víte, že se připravuje změna Zákona o obcích. Návrh už měl být v rámci připomínkového řízení dotčených orgánů 8. prosince vrácen a za Spolek v pracovní skupině opět nikdo nebyl. Budeme se ještě snažit změnu tohoto zákona ovlivnit přes pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně. Doufám, že do budoucna se tato situace zlepší a obce budou přizýváni alespoň k těm záležitostem, které se jich bezprostředně týkají.

p. Florian – Rád bych navázal  na vystoupení pana předsedy, který hovořil o Školách obnovy venkova a o tom, že by to mohla být dobrá platforma pro zatahování politiků do naší práce. Já s tím naprosto souhlasím a v minulosti to tak i bylo. Chtěl bych vás v krajských organizacích poprosit, abyste nejen zatahovali politiky na venkov, ale abyste občas i četli zprávy z jednání předsednictva, které jsou vyvěšovány na webu a abyste na ně dokázali rychle reagovat. .

Svého času jsem si dělal analýzu – v jihomoravském kraji – a došel jsem k závěru, že nadpoloviční většina zastupitelů (v Senátu a Poslanecké sněmovně) má nějaký vztah k venkovu. Nabádal jsem tehdy k tomu, aby o těchto lidech vaše organizace věděly. Nemyslím si ale, že by podobné analýzy proběhly ve všech krajích. Přitom by mohli tito lidé spoustu našich návrhů předložit zákonodárcům, což se nám, jako Spolku, nikdy nemůže podařit.

Myslím si, že spousta lidí ani neotevírá náš web a tím pádem ani není v obraze, co se tam momentálně děje, o čem se tam jedná. Toto by byla cesta k větší akceschopnosti a já bych na to rád apeloval. Děkuji.

p. Kovář – Pan předseda hovořil o tom, jak jsme důležití pro pana ministra. Já se ptám: Jak to, že pan ministr není přítomen na naší výroční schůzi? Další věc, o které bych chtěl mluvit, je mravní hazard. Je to tak zásadní věc, že rozhoduje o bytí či nebytí společnosti. Já žasnu, že my si tady 20 let něco vykládáme a zpětná vazba není veskrze žádná. A svou řeč zakončím tím, co mě nejvíce vyburcovalo. To regionální školství je pro mě vyhlášením války. Měli bychom být jednotní a jít proti tomu společně. Udělat „válečnou“ poradu a dohodnout se na společném postupu. (76 min)

p. Hanačík – Já ještě pana předsedu doplním v otázce zachování provozuschopnosti železniční dopravy na venkově. I když byly tendence k tomu, že veřejná železniční doprava nebude zachována, vloni se nám je podařilo zastavit. Ale tak, jako se nedozvídáme o celé řadě věcí, které tady zmínila paní senátorka, tak jsme se jen čirou náhodou dozvěděli, že v meziresortním připomínkovém řízení probíhá materiál, který vznikl na Správě železniční a dopravní cesty a který poprvé od revoluce písemně staví obce do role nežádoucího prvku v jakémkoliv typu rozhodování této problematiky.

Naštěstí se nám daný materiál podařilo všemi možnými cestami rozšířit a dostal se do připomínkového řízení Hospodářské komory a jiných, kteří k němu vyjádřili nesouhlas. Problematika je zmíněna i v jednom z výstupů Národní konference Venkov 2011 a dostane se na stůl ministra. Měl jsem to štěstí, že jsem se minulý týden pohyboval ve Sněmovně, právě když se tam projednával rozpočet a proto tam byla řada poslanců, se kterými jsem měl možnost tuto problematiku napříč politickým spektrem projednat. Nakonec se tato záležitost dostala i do pětiminutového rozhovoru s ministrem dopravy.

Buďte tak hodní a věnujte této problematice pozornost i vy, neboť v sobě nese jedno peklo. Materiál, který předpokládá možnost, že se majitelem železnic stane někdo jiný než stát, byl připomínkován proto, že měl být předložen vládě, což se zatím nestalo. Ministerstvo financí už skrytě zareagovalo vydáním cenového věstníku, ve kterém už ta negativa, která jsou v materiálu obsažena, predikuje. Znamená to, že jestli si objedná veřejnou železniční dopravu ve veřejném závazku stát nebo kraj, tak je to z pohledu cenového věstníku v pořádku a zaplatí 9,60 Kč za kilometr. Když to udělá obec, zaplatí 49 Kč za kilometr. Je to tedy jednoznačné vyloučení možností obce zasáhnout do všech těchto problémů, i když ona je tím prvním, kdo by se o to měl starat.

Pro ty, kdo jste nebyli na Národní konferenci Venkov 2011: Jak víte, organizátorem byl SPOV ČR společně se Středočeským SPOV. Myslím si, že konference dopadla nadmíru dobře i co se týká splnění všech závazků zúčastněných partnerů, včetně finančních. A doufám, že tím, že se podařilo přinést NK Venkov na půdu Spolku, budou na ní participovat také další krajské organizace a předávat si tuto dobrou praxi i do budoucna.     

p. Chmela – Pokud mne neznáte, jsem tajemníkem SMS a rád bych z tohoto místa poděkoval za to, že Spolek pro obnovu venkova existuje. Nečinil bych toto prohlášení na shromáždění žádné jiné organizace. Jediný Spolek našel tu odvahu a odhodlání jednoznačně podpořit RUD tak, jak vzešlo z Ministerstva financí. Patří vám velké poděkování za účast na všech akcích, které s touto problematikou souvisely, jako byl např. Klíčový dopis pro premiéra (dorazilo mu jich prokazatelně na stůl min. 1300) apod. Kdyby se neuskutečnily, návrh RUD by dodnes do vlády nedorazil.

p. Libichová – Jsem členkou SPOV ČR ve Středočeském kraji. Byla jsem členkou hodnotící komise pro Oranžovou stuhu. Když jsem přišla na první schůzku a měla jsem se vyjádřit, co chci v této komisi dokázat. Řekla jsem, že si myslím, že zemědělství a venkov k sobě neodmyslitelně patří a ostatní členové komise se pousmáli. Mě to  neurazilo, ale zabolelo. Řekla jsem si, že přece jen pocházím z venkova, kam zemědělství vždycky patřilo a byla bych ráda, kdyby na to měli všichni takovýto názor. Fungovala jsem v této komisi tři roky, na krajské i celostátní úrovni – a dva roky jsem zapojena v Celostátní síti pro venkov. Jsem pracovníkem Agentury pro zemědělství a venkov v Kladně a jsem koordinátorem Celostátní sítě pro venkov na krajské i celostátní úrovni. Jsem moc ráda, že Spolek je naším partnerem i ve SČ kraji.

p. Hodina – Dnes už tady v diskuzi padla slova jako „krize hodnot“. Mám obavu, že se to prolíná mnoha oblastmi, kterými se Spolek zabývá a zabývá se jimi dobře. Chtěl bych ocenit, že se Spolek věnuje i problematice rodiny a z ohlasů, které mám, je Program obnovy rodiny kladně hodnocen i v dalších kruzích, které se touto oblastí zabývají a dělá Spolku dobré jméno.

p. Večerka – Nikdo další už se do diskuze nehlásí, doporučuji tedy, abychom zprávu předsednictva vzali na vědomí. Schváleno jednomyslně.

 

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA UPLYNULÝ ROK

p. Harnová – seznámila přítomné s plněním rozpočtu za uplynulý rok (viz příloha č. 3). Zdůvodnila, proč byly tentokrát výdaje vyšší než příjmy.

Citace: Středočeský kraj čerpal podíl členských příspěvků za roky 2009, 2010 a 2011 rámcově po 40 tisících a Olomoucký kraj za rok 2009 a 2010 rámcově v částce kolem 70 tisíc. Je zde také vyšší čerpání na náklady spojené se Zemí živitelkou, kde jsme čerpali 42 tisíc oproti loňským 11 tisícům. Vloni byla totiž větší část nákladů na občerstvení v rámci Večera venkova hrazena z peněz MZe, letos to hradil Spolek samostatně.

p. Kavala – Na valné hromadě jsme odsouhlasili, že má být rozpočet maximálně vyrovnaný. Když bychom neměli ty mimořádné výdaje, které se týkají zpětného čerpání podílu členských příspěvků, tak by vyrovnaný byl.

p. Peša – Vyrovnaný rozpočet jen těžko udržíme, pokud budeme moci sahat do rozpočtu jako do kasičky. Navrhoval bych valné hromadě, zda tuto možnost zpětného čerpání nezrušit. Pokud krajská organizace není schopna v jednom kalendářním roce vybrat peníze, na které má nárok, tak ať tak nečiní. Ale ať potom nepočítá s tím, že si následně ty peníze vybere v dalších letech. Protože pokud bych vzal v potaz tuto zavedenou praxi, tak za Jihomoravský kraj máme v té rezervě za uplynulých pět let asi milion. Já bych si jej tedy v příštím roce vybral.

p. Kavala –   mám stejný názor. Pokud se podíváme do budoucna, může se nám stát, že díky redukci státních výdajů nebo Spolek schopen získat z MMR dotaci na činnost tajemnice. Pak z mého pohledu budeme ještě schopni bez navýšení příspěvku cca 10 let fungovat a mít jakoby krytá záda. Navrhuji brát návrh pana Peši vážně a zařadit jej do letošního usnesení.

p. Večerka – Nikdo další už se do diskuze nehlásí, navrhuji tedy vzít zprávu o plnění rozpočtu v roce 2011 na vědomí. Zpráva byla schválena jednomyslně.

 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

p. Knap – seznámil přítomné se zprávou revizní komise (viz. příloha č. 4)

p. Večerka – Do diskuze se nikdo nehlásí. Hlasujme tedy o schválení zprávy revizní komise. Opět schváleno jednomyslně.

 

VOLBA REVIZNÍ KOMISE NA DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

p. Peša – Počet dnes přítomných členů – buď fyzicky nebo na základě plné moci – je 234.

p. Večerka – Navrhuji, abychom v tuto chvíli z formálních důvodů vložili bod „volba revizní komise“ a tuto komisi zvolili aklamací z lidí, kteří se již v tomto směru osvědčili. Můj návrh byl jednohlasně odsouhlasen.

p. Peša – Zatímco členové předsednictva budou dnes voleni tajnou volbou, je zde návrh, aby revizní komise byla volena aklamací.

p. Večerka – Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno.

p. Peša – Navrženi jsou: p. Jana Vaníčková, p. Marie Cimrová a p. Jaroslav Knap.

p. Večerka – Já ještě navrhuji pro případ, že by  někdo z nich musel odstoupit, volbu náhradnice a sice p. Marie Trnkové.

p. Peša – Všichni navržení členové včetně náhradnice byli odsouhlaseni. Můžeme přikročit k volbě předsednictva.

 

VOLBA PŘEDSEDNICTVA SPOV ČR

p. Peša – Padl tady návrh rozdat volební lístky v tom počtu, jaký počet členů zastupujete. Ale vzhledem k tomu, že někteří z vás zastupujete i dvacet členů, udělejme to jinak. Navrhuji, aby každý z vás obdržel jeden hlasovací lístek, do něhož jeden člen volební komise napíše počet hlasů, které udělujete a podepíše se. Tím pádem zredukujeme počet hlasovacích lístků na počet lidí, kteří jsou zde fyzicky přítomni.

Dnešní valná hromada volí devět členů předsednictva. Dalšími členy předsednictva jsou pak předsedové krajských organizací. Těchto devět členů předsednictva budeme volit tajnou volbou zakřížkováním čtverečku před jménem. Přečtu seznam kandidátů (viz. příloha č. 7) Je další návrh z pléna?

p. Chmela – Ano. Pan Josef Bartoněk, předseda SMS.

p. Peša - Ještě jedna technická: Pokud je zde již krajem nadelegovaný zástupce v předsednictvu, tak by neměl být volen dvakrát.

p. Salcmanová – A tudíž by se neměl objevit ani na té kandidátce.

p. Večerka – Musíme postupovat podle stanov. A my nyní podle stanov volíme ty, kteří jsou zvoleni valnou hromadou. Mohou to být i ti krajští předsedové, ale nemusí. Ale právem valné hromady je zvolit kohokoliv, ať je to předseda nebo ne. Ze stanov dále vyplývá, že pokud to je předseda, pak je automaticky dál členem předsednictva. Některý z předsedů může totiž chtít být potvrzen přímo valnou hromadou.

p. Salcmanová – Na poslední valné hromadě se to dělalo trochu jinak. Mezi těmi devíti už nebyli ti, kteří byli automaticky nominováni z krajů.

p. Florian – Vyvěšoval jsem jednotlivé kandidatury na web a vyskytly se dva typy návrhů. V jednom případě byli nominováni ti, kteří jsou předsedy KO, ale chtěli ještě projít volbou valné hromady. Pak byl druhý typ, který se týká jižních Čech a Plzeňského kraje. Tam kraje rovnou napsaly, že toho volit chtějí a toho nechtějí. Protože by v tom byl zmatek, dostali se na kandidátní listinu všichni a teď je to korektně řešitelné tak, že paní Salcmanová a pan Peterka odstoupí od kandidatury, škrtnou se a nebudeme je volit.

p. Peša – Volební komise se po krátké poradě usnesla na tom, že aby se předešlo jakýmkoliv diskuzím na téma, jakým způsobem by měl  nebo neměl být upraven hlasovací lístek, dostane každý prostor se vyjádřit, zda na volebním lístku být chce nebo nechce.

Poté byly z volebního lístku na základě souhlasu dotčených vyškrtnuta tato jejich jména: Jiří Kosel, Luboš Peterka, Tamara Salcmanová, Jan Tomiczek. Připsáno bylo na hlasovací lístek jméno: Josef Bartoněk. Proběhla volba a volební komise se i s urnou odebrala ke sčítání hlasů.

 

NÁVRH A SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU NA OBDOBÍ 2011 – 2014

p. Večerka – Pokud nikdo z vás nemá k jednacímu řádu žádné připomínky, navrhuji hlasovat o jeho schválení v té stávající podobě. Schváleno jednoznačně.

 

SCHVÁLENÍ TERMÍNOVÉHO KALENDÁŘE SPOV ČR NA ROK 2012

p. Kavala – představil návrh termínů schůzí a akcí Spolku (viz příloha č. 5)

p. Hanačík – vznesl připomínku, že prodleva mezi červnovou a říjnovou schůzí Spolku je příliš velká.

p. Kavala – Ano, já s tebou souhlasím. Tato pauza by se dala vyplnit jistou formou, která už je dnes velmi populární a dá se s ní velmi kvalitně pracovat. Jedná se o videokonferenci. Navštívil jsem informačního pracovníka na Krajském úřadě v Olomouci a dotazoval jsem se, zda by tam tato možnost byla, neboť kraje už dnes mají profesionální vybavení . On mi řekl, že v tom technický problém nevidí. Zašel jsem tedy za tajemníkem a ten tuto záležitost projednal na setkání tajemníků krajských úřadů. Většina krajů s tím souhlasí a stejně tak i Asociace krajů. Pokud bychom se 1x měsíčně potkali formou videokonference, bylo by to velmi dobré. Já bych to skoro navrhoval. Mimo klasické schůze, kde řešíme nějaké aktuální téma, bychom formou videokonference mohli na dálku debatovat o provozních a podobných problémech. Mohlo by to trochu aktivizovat i ty krajské organizace.   

p. Florian – My jsme v návaznosti na chat v legislativě k novému občanskému zákoníku rozjednali s panem náměstkem Korbelem, že by poslal své pracovníky na některou ze schůzí, kde bychom si mohli říct o problému legislativy jako takové, ve vztahu k venkovu a rodině. Já jsem to téma nazval „Legislativa venkov a rodina“. Myslím si, že je to důležitý kontakt proto, že toto ministerstvo má blízko k legislativní radě, která prochází všechny zákony. Navrhoval bych tento bod projednat např. v březnu.

Dále bych navrhoval přesunout téma Rodina z října na červen, neboť v říjnu má pan Kovář na Slovensku nějakou akci. Navrhuji prohodit červnové téma s říjnovým. Odsouhlaseno.

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

p. Kavala – představil přítomným návrh rozpočtu na rok 2012 (viz příloha č. 6)

p. Večerka – Navrhuji toto usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2012 a ukládá předsednictvu dopracovat ho podle aktuálních skutečností v průběhu roku. Teď poprosím o diskuzi.

p. Kovář – Všiml jsem si, že v té příjmové stránce nemáme vyčleněno nic na rodinu. Máme obrovské výdaje pouze na telefony. Nehovořím o cestách. Tu kompenzaci bych viděl v tom, že by se na rodinu věnovalo nějakých třicet, čtyřicet tisíc. Nebo dvacet by se tam mohlo dát.

p. Kavala – Nevidím v tom problém. Navrhuji položku „další výdaje spojené s činností“ snížit na 141.246,- Kč a přidat novou položku „výdaje spojené s aktivitami kolem tématu rodina“ s částkou 20.000,- Kč.

p. Večerka – Schválíme tedy rozpočet i s uvedeným návrhem změny. Zdrželi se dva, zbytek je pro. Rozpočet byl tedy schválen.

 

RŮZNÉ

p. Tomiczek – Chtěl bych vám sdělit pár informací k Programu obnovy rodiny. My jsme letos na toto téma organizovali konferenci v Malenovicích a zjistil jsem, že institucí, drobných sdružení a dalších podobných aktivit, které zajímá toto téma, je celá řada. Jedním z nich by mělo být i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtěl bych poprosit, abychom se pokusili zmapovat všechny ty organizace a uzavřely s nimi dohodu o spolupráci, aby to nebylo tak roztříštěno. Pokud by to Spolek zastřešil, mělo by to větší váhu i u MPSV. Dále bychom se měli pokusit u Úřadu vlády najít pro Spolek zastoupení, abychom mohli reagovat na různé vzniklé situace. 

p. Kavala – K tomu bych chtěl říct, že my jsme s družstvem COOP (který je členem tripartity) projednávali jistou záležitost a byla nám nabídnuta možnost, že pokud bychom chtěli jisté věci projednávat, tak to můžeme udělat prostřednictvím tohoto našeho člena – tedy SČMSD. Být připomínkovým místem obnáší velké množství práce a my máme k dispozici jedinou pracovnici a pak svůj volný čas po večerech. Viděl bych řešení v podpoře připomínkových míst. Spolupráce se SMO i SMS funguje. Teď se například jedná o problematice reformy financování regionálního školství. SMS vytvořil pracovní výbor a dostali jsme nabídku mít tam své zastoupení také. Na jednání ve Vyškově jsme to odsouhlasili a byl tam delegován náš člen a to, na čem se usnesou, bude i naším stanoviskem.

Víte, že třeba Honza Florian odvedl obrovský kus práce na stavebním zákonu a protože jsme tím, kým jsme, tak to probíhá, jak to probíhá, ale myslím si, že ta jeho práce nepropadla. Myslím si, že v daném okamžiku zabrzdila tuto záležitost. Na MZe jsme bráni jako partneři.

p. Winter – Já mám jen jednu technickou informaci. Už nám fungují stránky www.novelarud.cz takže je můžeme začít plnit.

p. Večerka – Já doplním, že jednání o RUD bylo odloženo na polovinu ledna a v Parlamentu bylo přislíbeno, že už k tomu vláda určitě zaujme stanovisko. To ale neznamená, že nás nečekají boje, právě naopak. Bude velice nutné to podpořit.

 

VÝSLEDKY VOLEB

p. Peša – seznámil přítomné s výsledky voleb (viz příloha č. 8)

p. Večerka – Děkuji a podotýkám, že po skončení schůze by měla probíhat schůze předsednictva, které by mělo zvolit předsedu a dva místopředsedy.

 

RŮZNÉ – POKRAČOVÁNÍ

p. Kavala – Gratuluji nově zvolenému předsednictvu a chtěl bych ještě přečíst dopis pana ing. Fialy, který jsme obdrželi. Doputovala k němu naše upomínka, že nemá zaplacen členský příspěvek. Žádá nás o odklad placení, neboť se již ¾ roku, jak on uvádí, protiprávně nachází ve výkonu trestu a nemá přístup ke svým penězům. Myslím si, že je to záležitost, kterou můžeme akceptovat. Je tady ještě návrh, zda bychom mu příspěvek neodpustili. Z hlediska lidského bych to nepovažoval na neplatičství. Mimo to jsou tady lidé, kteří jsou upomínáni k zaplacení příspěvku a ani nereagují, což považuji za trochu jinou rovinu. Z naší kanceláře půjde omluvný list, že do vyřešení případu nebudeme pana Fialu považovat za neplatiče.

p. Bureš – Chtěl bych vás informovat o již tradiční akci Má vlast, která každý rok probíhá na Vyšehradě. Na semináři v Modré bych rád promítl z minulých ročníků prezentaci. Jedná se o akci, která proběhne začátkem května – měl by to být první květnový víkend. Tato akce se týká zvelebování krajiny, měst, obcí a ŽP. Prezentují se tam různé dobré aktivity, které provozují jednotlivé obce, ale také občanská sdružení a podobně. Já se začátkem jara obrátím na jednotlivé krajské Spolky a jednotlivé vítězné vesnice a budu se s nimi snažit domluvit, jakou formou by se mohly na akci Má vlast prezentovat. Každým rokem mívá garanci jeden kraj a snažíme se tam propagovat i soutěž Vesnice roku

p. Kovář – Děkuji vám za nedůvěru, kterou jsem dostal. Neměl jsem možnost vám sdělit, proč jsem kandidoval. Je mi 74 let a nemám to zapotřebí, ale já prostě nemám kompetenci. Navrhuji jednu věc. Aby Program obnovy rodiny vyčlenil předseda Spolku jako svoje specifikum a dal mi k tomu kompetence. Rád bych v oblasti této problematiky spolupracoval i se Slovenskem. Pokud tu kompetenci nedostanu, učiním tiskové prohlášení a odstoupím.

 

PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2011 – 2014

p. Kavala – seznámil přítomné s prioritami pro příští volební období (viz příloha č. 9)

 

NÁVRH USNESENÍ

p. Peša – seznámil přítomné s návrhem usnesení (viz úvod zápisu)

p. Večerka – nechal pro návrh usnesení hlasovat. Jeden člen se hlasování zdržel, zbytek byl pro. Schváleno.

p. Kavala – poděkoval přítomným za účast, popřál jim vše nejlepší do nového roku a ukončil valnou hromadu.

p. Večerka – svolal jednání nového předsednictva, aby mohlo ze svého středu zvolit předsedu a místopředsedy.

 

VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ

p. Večerka – Konstatuji, že předsednictvo je usnášeníschopné. Navrhuji, aby předsedou Spolku byl opět zvolen Eduard Kavala. Poprosím vás o další návrhy. Nejsou, nechám tedy hlasovat. Jednoznačně jsou všichni pro. Na post 1. místopředsedkyně navrhuji opět paní Janu Juřenčákovou. Jsou další  návrhy. Nejsou, přistupme tedy k volbě. Opět jednoznačně schváleno. Máme ještě povinnost zvolit 2. místopředsedu. Jaké jsou návrhy? První návrh – Stanislav Rampas. (v tajné volbě pak získal 5 hlasů)

p. Juřenčáková – Já bych navrhla pana doktora Večerku. (v tajné volbě pak získal 10 hlasů)

p. Hanačík – Můj návrh je Marcela Harnová.

p. Harnová – Já se kandidatury vzdávám.

p. Večerka – Vzhledem k tomu, že kandidáti jsou dva, navrhuji volbu tajnou. Odsouhlaseno.

p. Peša – oznámil výsledek volby. Předsedou SPOV ČR pro období 2011 – 2014 byl zvolen Eduard Kavala, 1. místopředsedkyní Jana Juřenčáková a 2. místopředsedou Radan Večerka.

 

Dle průběhu jednání zapsala: Kateřina Kapková

 

Předseda SPOV ČR: Eduard Kavala

 

Ověřovatel zápisu: Viktor Liška

 
Zodpovídá: Zdenka Opočenská
Vytvořeno / změněno: 23.1.2012 / 23.1.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní menu 

Přeskočit nabídku
 


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu