Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Srbská republika

 

 
 

 

Srbsko

 

 

 

 

 

Stát: Srbská republika
Název partnerského regionu: Jižní Banát
Centrum regionu: Pančevo
Podepsaná smlouva: 3. 6. 2011
Oblasti spolupráce: podpora podnikání, zemědělství

 

Vývoj spolupráce s městy Jižního Banátu:

     létě roku 2010 proběhly z iniciativy Odboru regionálního rozvoje a KÚ ÚK a předsedy Výboru pro zahraniční vztahy ZÚK Jaroslavy Foldyny dvě vzájemné návštěvy mezi Ústeckým krajem a Republikou Srbsko. Během návštěvy bylo prodiskutováno, co bude obsahem společně plánovaného projektu spolupráce, jaké problémy v něm budou řešeny, byly navrženy záměry pro budoucí projekty a spolupráci.

     V říjnu 2010 se uskutečnila závěrečná návštěva zástupců Ústeckého kraje v Srbsku. Ústecký kraj byl zastoupen Odborem regionálního rozvoje a externími experty. Zástupci kraje se setkali s velvyslankyní České republiky a zúčastnili se jednání ve městě Vršci, ze kterého vzešly hlavní okruhy spolupráce, jenž byly následně sepsány do Memoranda.

     V dubnu 2011 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac, Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce v Republice Srbsko.

     Výše uvedené Memorandum bylo následně v červnu 2011 slavnostně podepsáno. Podpis Memoranda zaštítil svou přítomností během ceremoniálu ve městě Novy Sad Jaroslav Foldyna. Podpisem tohoto Memoranda všichni zúčastnění deklarovali svůj záměr rozvíjet přátelské vztahy a podporovat vzájemnou spolupráci pro realizaci aktivit podporovaných českou stranou v rámci zahraniční pomoci na poli přípravy Srbska na vstup do Evropské unie.  

     Na podzim r. 2011 byl odborem RR podán na MZV ČR do Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR podán projekt spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním Banátu na rok 2012. Dotace byla schválena v únoru 2012. Součástí projektu byly vzájemné návštěvy zástupců podnikatelské sféry a veřejné správy obou zemí. První podnikatelská návštěva se uskutečnila ve dnech 24. a 25. 7. 2012 ve městech Vršac a Bela Crkva. Návštěvy se zúčastnili podnikatelé působící v Ústeckém kraji v oblasti importu a exportu zemědělských komodit, logistiky a přepravy, výroby masážních prostředků a v oblasti odpadového hospodářství. Dva podnikatelé zde zároveň reprezentovali Okresní hospodářskou komoru v Ústí nad Labem.

     Na výše uvedenou návštěvu navázala cesta delegace měst Jižního Banátu do Ústeckého kraje ve dnech 2. – 5. 10. 2012. Předmětem byla především prohlídka vybraných podnikatelských subjektů v ÚK (logistické centrum v Lovosicích, Mlékárny Bohušovice apod.) a uskutečnění několika pracovních jednání spojených s další realizací projektu.

     Projekt byl ukončen společným setkáním zainteresovaných stran ve dnech 5. a 6. prosince 2012 v Jižním Banátu.

     Ve dnech 7. - 10. 10. 2013 se uskutečnila cesta delegace Ústeckého kraje do autonomní oblasti Vojvodina. Delegace ÚK vedena hejtmanem ÚK Oldřichem Bubeníčkem byla složena z odborníků z oblasti zdravotnictví (MUDr. Jan Lami, náměstek pro řízení zdravotnických služeb), školství (Mgr. Jiří Řehák, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje) a regionálního rozvoje a cestovního ruchu (Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje). Cílem cesty bylo prohloubení spolupráce mezi Ústeckým krajem a Srbskou republikou, autonomní oblastí Vojvodina a formulování konkrétních projektů spolupráce ve výše zmíněných oblastech. Během cesty byla navštívena vláda autonomní oblasti Vojvodina v Novem Sadu, proběhla jednání na radnici a nemocnici ve městě Vršac a jednání na radnici, v nemocnici a na gymnáziu ve městě Bela Crkva.

     Po návratu zpět do kraje se ihned začaly navázané spolupráce realizovat. Odborem regionálního rozvoje byl okamžitě vypracován projekt podaný do programu Zahraniční rozvojová pomoc Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu krátkodobých stáží v oblasti školství a zdravotnictví.

     V oblasti zdravotnictví již pokračuje spolupráce přímou cestou mezi Krajskou zdravotní, a. s. (KZ, a.s.) a mezi nemocnicí ve Vršaci. Ve dnech 25. – 27. 11. 2013 navštívil Ústecký kraj ředitel nemocnice s primářkou interního oddělení. Dne 25. 11. byli přijati hejtmanem Ústeckého kraje a poté si v rámci dvoudenního programu připraveného KZ, a.s. prohlédli několik pracovišť Masarykovy nemocnice, Nemocnice Most a chomutovské nemocnice.

     Spolupráce navázaná mezi Gymnáziem Teplice a Gymnáziem Bela Crkva měla také okamžitě své výstupy. Ve dnech 4. - 9. 12. 2013 se uskutečnila první návštěva skupiny teplických studentů v Bele Crkvě. Při této návštěvě došlo k podpisu memoranda o přátelství mezi školami. 

     Ve dnech 20. - 23. 2. 2014 se Ústecký kraj prezentoval společně v jednom stánku s Turistickou organizací autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko) a s Republikou srbkou (Bosna a Hercegovina) na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze.

     Na jednání pana hejtmana na zemském sekretariátu pro hospodářství, zaměstnanost a rovnost mužů a žen v Novem Sadě bylo dohodnuto, že bude uzavřena dohoda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a autonomní oblastí Vojvodina.

     Dne 13. 5. 2014 bylo slavnostním přivítáním lékařů v Masarykově nemocnici zahájena stáž v rámci projektu Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji, který byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. V průběhu osmi dnů prošli lékaři a zdravotní sestry odděleními chirurgických oborů, internou, urologií, odbornými ambulancemi, dětskou klinikou a emergency. Získali nové informace a praktické zkušenosti s využíváním moderních zdravotnických přístrojů a léčebných postupů. Cílem stáže však nebylo jen zvýšení odborných znalostí a dovedností, ale také získání informací o modernizaci zdravotnické infrastruktury.    

     Krajská zdravotní, a.s. nabídla Oblastní nemocnici ve Vršaci přenechání vyřazených zdravotnických přístrojů. Srbská nemocnice přivítala nabídku všech nabízených přístrojů ze zaslaného seznamu. Úspěšné předání daru v hodnotě 73 tisíc Kč proběhlo v září 2014

Dne 30. května vyjela skupinka teplických gymnazistů na tradiční expedici do rumunského Banátu. Letos poprvé zavítala i do srbské obce Bela Crkva. Studenti byli ubytováni v rodinách místních gymnazistů a obě strany si navzájem připravili program, který představil kulturní tradice obou zemí. Gymnázium Teplice dlouhodobě pomáhá české menšině v Rumunsku a  letos vezl IT techniku (počítače, monitory, diaprojektory) i do mnohonárodnostního srbského gymnázia v Bele Crkvi. Poděkování za sponzorské příspěvky patří Ústeckému kraji, Spolchemii Ústí nad Labem, Pojišťovně Kooperativa a mnohým dalším subjektům.  

     V květnu 2014 Srbsko postihly ničivé záplavy. Ústecký kraj, který naposledy tíživé povodně zasáhly v červnu 2013, vyjádřil svou solidaritu s postiženými a dne 9. 6. 2014 Zastupitelé Ústeckého kraje schválili poskytnutí finančních prostředků ve výši 500.000 Kč jako humanitární pomoc na odstranění následků povodní. 

    V týdnu od 8. do 12. 9. se v rámci projektu podaného do Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR uskutečnilo setkání srbských a českých studentů. Tentokrát byl hostitelem Ústecký kraj a Gymnázium Teplice.

     Ve dnech 19. – 20. 9. 2014 jednala delegace Ústeckého kraje vedená hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem ve městech Jižního Banátu v Srbsku o možnostech další rozvojové pomoci. Hlavním tématem jednání hejtmana a zástupců srbských měst Vršac a Bela Crkva byl krizový management. V letošním roce postihly Srbsko katastrofální povodně, Ústecký kraj přispěl na jejich likvidaci finančním darem a je nyní připraven poskytnout podporu v teoretické a praktické přípravě. Tématy pro další spolupráci jsou pokračování specializovaných stáží lékařů a podpora výuky češtiny prostřednictvím stáží na středních školách. Byla navázána spolupráce v oblasti kultury, jako je podpora tradic a lidových krojů a vzájemná účast na festivalech.

     Zástupci Ústeckého kraje se dále setkali s krajany, kteří založili v květnu letošního roku českou besedu ve městě Vršac a navštívili vesnici Česko Selo (v překladu Česká Vesnice), kde se hejtman setkal s místními občany. Společně mluvili o možnostech rozvojové pomoci krajanům.

     V rámci návštěvy byly předány krajanským spolkům knihy pro děti, které budou sloužit pro výuku češtiny.

     Ve dnech 6. - 7. 11. 2014 proběhlo se srbskou stranou pracovní jednání a byly konkretizovány priority společného projektu na rok 2015 na téma krizové spolupráce. O finanční podporu bude zažádáno v dotačním titulu "Program na podporu aktivit krajů a obcí v prioritních zemích - předávání zkušeností spojených s povodněmi".   

      V roce 2015 realizuje Ústecký kraj dva projekty rozvojové spolupráce,  „Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy“ a projekt „Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji“. Oba projekty podpořila Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Ve dnech 14. – 17. 4. 2015 se uskutečnila první pracovní cesta partnerů projektu „Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy“ do města Pančevo v Srbsku. Druhé setkání proběhlo ve dnech 19. – 20. 6. 2015 na půdě Ústeckého kraje, kdy si srbská delegace prohlédla odborná pracoviště a navštívila i Den záchranářů. 

     Realizace druhého projektu proběhla ve dnech 17. května – 6. června, kdy se dvacet lékařů a zdravotních sester z nemocnic měst Vršac a Bela Crkva zúčastnilo stáže v ústecké Masarykově nemocnici.

     Celý projekt krizového řízení byl zakončen předáním daru – čtyř kusů elektrocentrál, čtyř sad kalových čerpadel a pomůcky tzv. krizové karty. Dar byl předán v rámci zahraniční služební cesty delegace Ústeckého kraje ve dnech 15. – 17. 9. 2015, kterou vedl předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Bc. Pavel Csonka. Delegace složená z odborníků z oblasti zdravotnictví a školství vedla v oblasti Vojvodiny řadu jednání, na základě kterých identifikovala potřeby v regionu a vytyčila témata projektů pro příští rok.

     roce 2016 realizuje Ústecký kraj projekt „Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury“. Cílem projektu je zvýšit odborné dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU; vydat kuchařku tradičních českých a srbských pokrmů včetně podpory zájmu srbské strany připomenout si a obohatit se o prvky tradiční české gastronomie a naopak a prezentovat vzájemně tradiční jídla a představit kulturní zvyky. Dále je cílem podpora navázání kontaktů mezi středními školami a podpořit udržení českého jazyka, kdy se krajané České besedy Vršac a z další krajanských spolků dostanou do kontaktu s živým českým jazykem. Finančně projekt opět podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.

     Partnerskými institucemi podílejícími se na projektu jsou Ústecký kraj – odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, Krajská zdravotní, a.s. - oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání, Srbská republika - Autonomní oblast Vojvodina - Oblastní sekretariát pro zdravotnictví, sociální politiku a demografii, Úřad Jihobanátského správního okruhu, Obecní nemocnice Vršac, Česka Beseda Vršac, Poradna pro integraci o. s. - Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Gymnázium Teplice, Bělocrkvanske gymnazium a ekonomická škola, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích a Hospodářská škola ve Vršci.

     První část projektu byla realizována v Ústeckém kraji ve dnech 7. – 11. 9. 2016. Projektoví manažeři z nemocnice ve Vršci a z ministerstva zdravotnictví byli školeni Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje na finanční nástroje předvstupních fondů EU, v gesci zastupitele a učitele teplického gymnázia Mgr. Jiřího Řeháka probíhala část navazování kontaktů mezi středními školami a na multikulturním festivalu Barevná planeta v Ústí nad Labem se na stánku představili se srbskými pochutinami členové České besedy Vršac a studenti kuchařských oborů Hospodářské školy Vršac. Jedním z výstupů projektu bylo vydání srbsko-české kuchařky v podobě pohlednic, kterou si mohli návštěvníci festivalu zdarma odnést. 

     Druhá část projektu proběhla v Srbsku v rámci výjezdu delegace Ústeckého kraje, která se uskutečnila ve dnech 14. - 18. 9. 2016. Zde studenti hotelové školy v Teplicích společně se svými vrstevníky z Hospodářské školy ve Vršci a se členy České besedy Vršac prezentovali českou kuchyni. V rámci výjezdu do Srbska se delegace Ústeckého kraje setkala s J. E. paní Ivanou Hlavsovou, velvyslankyní ČR v Srbské republice, a pohovořili společně na téma spolupráce Ústeckého kraje s Vojvodinou a krajanských spolků.

     V říjnu 2016 obdržel hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček děkovný dopis regionálního ministra zdravotnictví Autonomní oblasti Vojvodina pana Zorana Gojkoviće, kterým srbská strana poděkovala za možnost zapojit se do projektu mezinárodní rozvojové spolupráce v roce 2016 a projevila zájem zúročit nabité znalosti v oblasti realizovaných projektů z fondů EU. Tato spolupráce bude pokračovat mezi zapojenými partnery Krajskou zdravotní a.s. a Regionálním sekretariátem pro zdravotnictví Autonomní republiky Vojvodina.

     Spolupráce bude také pokračovat mezi Hospodářskou školou Vršac a Hotelovou školou Teplice v gastro oborech (stáže, vybavení technologiemi a zařízením) a nový rozměr dostala již několik let probíhající spolupráce mezi Gymnáziem Bela Crkva a Gymnáziem Teplice, kdy se v roce 2016 podařilo projednat možnost dlouhodobého pobytu 1-2 srbských studentů na gymnáziu v Teplicích, které podpořila také velvyslankyně České republiky paní Ivana Hlavsová. Pro realizaci spolupráce mezi středními školami se hledají vhodné finanční zdroje.

     V roce 2017 Česká rozvojová agentura finančně podpořila realizaci projektu „Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how“. Téma projektu bylo identifikováno při vzájemných diskuzích, kdy hlavní zájem srbské strany se zaměřil na nástroje rozvoje venkovských oblastí formou vytvoření místní akční skupiny. Záměrem projektu je podpořit dobré vztahy Ústeckého kraje a Jižního Banátu realizací konkrétního společného projektu v oblastech, které identifikovaly všechny zapojené strany jako potřebné. Bude vytvořen pilotní rozvojový dokument venkovské oblasti regionu Vršac, nastaven a zahájen proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořen kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

     Ve dnech 15. – 19. 5. 2017 navštívil pracovní tým Ústeckého kraje partnerský region Vršac v Jižním Banátu v Srbsku, kde se setkal se svými srbskými kolegy a projekt byl zahájen.

     V červnu 2017 proběhla studijní cesta srbských partnerů do Ústeckého kraje, kde byl připraven program s příklady dobré praxe v regionech MAS Český sever a MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Skupina složená z aktérů činných ve veřejné správě, podnikatelském sektoru a neziskovém sektoru získávala zkušenosti pro vytvoření své místní akční skupiny jako nástroje pro rozvoj venkovských oblastí.

     Dne 19. 9. 2017 jednala delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem s prezidentem vlády Autonomní oblasti Vojvodina Igorem Mirovićem o podepsání Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina. Ústecký kraj tak deklaroval svůj zájem o prohloubení stávajících dlouhodobých přátelských vztahů a vůli k podpoře spolupráce v oblasti ekonomiky a obchodu, vědy, techniky a vzdělávání, zdravotnictví a sociální politiky, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury. V rámci návštěvy Srbska krajská delegace zavítala i do partnerského města Vršac. Delegace byla přijata na radnici, setkala se s krajany v České besedě Vršac a zúčastnila se i otevření výstavy fotografií moderní české architektury za přítomnosti velvyslankyně ČR v Srbsku J. E. paní Ivany Hlavsové. 

     Na začátku listopadu byl úspěšně ukončen projekt na rok 2017, kdy si srbská strana za pomocí Ústeckého kraje, MAS Český sever a MAS Sdružení Západní Krušnohoří založila vlastní místní akční skupinu. Jedná se o první místní akční skupinu v Srbsku, která byla založena po českém vzoru. 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2011 / 10.11.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu