Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Bývalé hraniční přechody

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.10.2009
 

 
 

Dotazy  a odpovědi (v původním znění) ze dne 21.10. 2009:

 

Vážený pane,

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 7. října 2009 evidované č. ev. 173920/2009 Vám sděluji následující:

 

Ad 1) Sdělte a doložte na základě jakého právního úkonu byly nemovitosti uvedené v příloze svěřeny příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Uvedené nemovitosti byly příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje svěřeny na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zřizovací listiny , kterou byla shora uvedená organizace zřízena a usnesením Rady Ústeckého kraje č. 22/120R/2008 ze dne 16. 7. 2008. Do této zřizovací listiny č.j. 130/2001, ve znění jejích novel a doplňků, je možné nahlédnout u Ing. Petra Michálka, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (tel. 475 657 558, michálek.p@kr-ustecky.cz).

 

Ad 2) Uveďte, jakým způsobem provádíte kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ve vztahu k nakládání s těmito pozemky. Jakým způsobem jste konkrétně zajistili kontrolu s hospodárným nakládáním s předmětnými pozemky ze strany SÚS (zejména ohledně výběru nejvýhodnější nabídky za pronájem).

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. zajišťuje na základě uvedené zřizovací listiny správu a údržbu svěřeného majetku samostatně v souladu s platnými zákony. Metodickou kontrolu nad činností této organizace vykonává odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dle zřizovací listiny je organizace oprávněna provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů samostatně.

 

Ad 3) Pokud již došlo k uzavření nájemních smluv na předmětné nemovitosti, sdělte nám s kým byla/byly nájemní smlouvy uzavřeny. Dále nám sdělte informace o výši nájemného, dobu, na jakou byla nájemní smlouva uzavřena a za jakým účelem byla sjednána nájemní smlouva.

 

Na základě zřizovací listiny č. j. 130/2001 o zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, byl majetek hraničních přechodů svěřen do hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Tato organizace hospodaří se svým majetkem samostatně na základě zákonů a vyhlášek, které se k jejímu hospodaření vztahují. Ústecký kraj nemá požadované informace o  těchto nájemních smlouvách k dispozici, proto doporučujeme o výše uvedené informace požádat přímo Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o.

 

Ad 4) Jakým způsobem byl vybrán zájemce, kde byl záměr o pronájmu inzerován a po jakou dobu, na základě jakých kritérií byl vybrán vítězný uchazeč?

 

Informace, které požadujete v bodě 4, nejsou k dispozici na Krajském úřadě Ústeckého kraje, a proto dle předchozího bodu Vaší žádosti doporučujeme požádat o vyjádření Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o.

 

Připravila: Lucie Jarolímková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 740

jarolimkova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 23.10.2009 / 23.10.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu