Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovaceCesta: Titulní stránka > Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace > Zápisy ze zasedání

 

Statut

 

 
 

ÚSTECKÝ KRAJ

Jednací řád komise Rady Ústeckého kraje

„RADA PRO VĚDU, VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE” (dále jen Rada VVI)

I.

Vznik komise

Komisi „Rada VVI” zřídila na základě zákona o krajích č. 129/2000 Sb. jako svůj iniciativní a poradní orgán Rada Ústeckého kraje usnesením č. 41/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005

II.

Působnost komise

Komise „Rada VVI”, jako orgán Rady kraje, projednává v rozsahu samostatné působnosti kraje záležitosti v oblasti podpory vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Ze své činnosti je Rada VVI odpovědná Radě kraje, plní úkoly vyplývající z příslušného usnesení Rady kraje a předkládá Radě kraje své návrhy, doporučení a podněty.

Rada VVI zajišťuje zejména:

 • přípravu stanovisek ÚK, podkladů či zadání pro zpracování strategických dokumentů Ústeckého kraje, které se dotýkají problematiky vědy, výzkumu, vývoje a inovací
 • přípravu stanovisek a vyjádření ke zpracovaným strategickým dokumentům Ústeckého kraje, které se dotýkají problematiky vědy, výzkumu, vývoje a inovací, před jejich schválením
 • přípravu stanovisek k programům a projektům, které jsou/budou vyhlášeny a podporovány Evropským společenstvím, případně jinými mezinárodními či národními organizacemi pro zefektivnění podpory vědy, výzkumu, vývoje a inovací na území Ústeckého kraje
 • navrhuje rámcové zásady pro rozpracování schválených koncepcí a jiných strategických dokumentů Ústeckého kraje v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací

III.

Složení „Rady VVI”

O složení této komise rozhodla svým usnesením č. 41/8R/2005 Rada Ústeckého kraje dne 11. 5. 2005.

Radu VVI tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředseda a členové Rady VVI, s hlasem poradním tajemník komise „Rada VVI”, který je zaměstnancem Krajského úřadu.

Zasedání Rady VVI se může s hlasem poradním zúčastnit dále člen Rady Ústeckého kraje, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo jeho zástupce a vedoucí odboru, v jehož kompetenci jsou projednávané záležitosti.

Návrhy na změny ve složení komise „Rady VVI” předkládá Radě kraje předseda komise nebo člen Rady kraje.

Předseda „Rady VVI”:

 • připravuje program zasedání Rady VVI ve spolupráci s místopředsedou a tajemníkem Rady VVI,
 • svolává zasedání Rady VVI,
 • řídí zpravidla zasedání Rady VVI nebo může pověřit řízením zasedání místopředsedu či jiného člena Rady VVI,
 • předkládá Radě kraje zápisy z jednání Rady VVI, vyhodnocení činnosti a návrhy na projednání závěrů a doporučení Rady VVI v orgánech kraje.

Místopředseda „Rady VVI”:

 • zastupuje předsedu Rady VVI v případě jeho nepřítomnosti,
 • podílí se na přípravě programu zasedání Rady VVI.

Člen Rady VVI:

 • předkládá Radě VVI návrhy na doporučení a závěry k projednávaným bodům zasedání Rady VVI,
 • předkládá Radě VVI náměty k projednání,
 • může navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.

Tajemník Rady VVI:

 • zajišťuje administrativně, technicky i materiálně činnost Rady VVI,
 • účastní se jednání Rady VVI a pořizuje ze zasedání zápis,
 • může navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.

Člen Rady kraje, ředitel Krajského úřadu a jeho zástupce:

 • má právo účastnit se zasedání Rady VVI s hlasem poradním,
 • má právo předkládat Radě VVI návrhy,
 • má právo předkládat Radě VVI náměty k projednání,
 • může navrhnout přítomnost dalších účastníků zasedání.

IV.

Jednací řád „Rady VVI”

 1. Zasedání Rady VVI je neveřejné.
 2. Pozvánka na zasedání Rady VVI obsahuje zejména údaje o:
  • místě, termínu a hodině zasedání
  • programu zasedání
  • účastnících zasedání
  • podkladech pro zasedání
 3. Rada VVI je schopná se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s hlasem rozhodujícím.
 4. Rada se usnáší většinou hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
 5. O návrzích se hlasuje veřejným hlasováním v obráceném pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány.
 6. V úvodu svého zasedání schvaluje Rada VVI program zasedání a ověřovatele zápisu.
 7. Předsedající zasedání uděluje účastníkům zasedání slovo a může jim toto slovo odejmout v případě, že se účastník zasedání odchýlí od projednávaného tématu.
 8. Účastník zasedání Rady VVI má právo na uvedení svého stanoviska v zápise ze zasedání, pokud o to požádá.
 9. Rada VVI ze svého zasedání pořizuje zápis, který obsahuje zejména tyto údaje:
  • termín zasedání
  • program zasedání
  • účastníci zasedání
  • závěry zasedání
  • stanoviska účastníků zasedání
 10. Zápis ze zasedání Rady VVI musí být pořízen do pěti pracovních dnů od data zasedání Rady VVI.
 11. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda Rady VVI, případně člen Rady VVI pověřený řízením zasedání a zvolený ověřovatel.
 12. Zápis ze zasedání Rady VVI obdrží každý její člen.

Tento jednací řád byl schválen na prvním zasedání Rady VVI dne 17. 8. 2005.

 

Radek Vonka
předseda Rady VVI

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 18.6.2008 / 18.6.2008
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu