Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Konkurzní řízení > Vyhlašené obcemi

 

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Most, Václava Talicha 1855, příspěvkové organizace

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

                                                                                                                                                     Radniční 1                                                                              434 69  Most

   

dne 18. července 2008 oznamuje vyhlášení

 

k o n k u r s n í h o  ř í z e n í

 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky          č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 

 

na  obsazení funkce ředitele/ředitelky

 

Základní školy, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

 

Předpoklady pro výkon funkce:

-         odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb.,          o pedagogických pracovnících a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (získání praxe v délce 4 let  pro ředitele základní školy)

-         znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

-         organizační a řídící schopnosti

-         občanská a morální bezúhonnost

-         způsobilost k právním úkonům

-         zdravotní způsobilost

-         znalost českého jazyka

 

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

-         přihláška ke konkursnímu řízení

-         doklady o nejvyšším  dosaženém vzdělání (diplom + vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)  

-         strukturovaný životopis s uvedením přehledu praxe (kopie zápočtového listu apod.)

-         koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu

-         výpis z  rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

-         čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-         lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)

 

Všechny doklady musí být v originále nebo úředně ověřené kopie.

 

Předpokládaný nástup do funkce:   1. 10. 2008

 

Lhůta pro podání přihlášek do konkursu:

Přihlášku je třeba podat písemně v termínu do 19. srpna 2008 do 10 hodin v zalepené obálce, opatřené označením „Konkursní řízení – ředitel/ředitelka Základní školy, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace“, s uvedením jména, příjmení a adresyuchazeče.

 

Způsob podání přihlášek do konkursu:

- osobně v podatelně Magistrátu města Mostu

- písemně na adresu: Magistrát města Mostu, Odbor školství, kultury a sportu, k rukám    

  vedoucího odboru, Radniční 1, 434 69  MOST

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Andrea Makovská
Vytvořeno / změněno: 18.7.2008 / 18.7.2008 | Zveřejnit od-do: 18.7.2008-19.8.2008
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu