Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Tisková zpráva ze 46. schůze Rady Ústeckého kraje dne 6.11.2002

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

      Tisková zpráva ze 46. schůze Rady Ústeckého kraje dne 6.11.2002

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje                    

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje 

6. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

6.1 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

6.2 Darovací smlouva MV ČR: Rada Ústeckého kraje schválila bezúplatné nabytí movitých věcí od MV ČR. Jde o movitý majetek pořízený za finanční prostředky účelově vázané na  informatizaci krajských úřadů (1. etapa).

6.3 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky – notebooky“: Rada Ústeckého kraje rozhodla o zadání zakázky firmě AS-Comp, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. Notebooky jsou určeny pro potřeby předsedů komisí a výborů.

6.4 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Nákup 30 ks tiskáren“: Rada Ústeckého kraje rozhodla o zadání zakázky firmě CDL Systém, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. Tiskárny jsou určeny pro zaměstnance úřadu.

6.5 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Virtuální privátní síť – VPS“: Rada Ústeckého kraje rozhodla o zadání veřejné zakázky, jejímž obsahem je zabezpečení přístupu oprávněných osob k datové síti Krajského úřadu Ústeckého kraje, firmě CDL Systém, a to z důvodu vyššího bezpečnostního víceúrovňového zabezpečení systému.

6.6 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „MICROSOFT“: Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy na nákup licencí Microsoft s firmou ICZ.

7. Blok hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Informace o přípravě smlouvy o spolupráci krajů Ústeckého a Karlovarského: Karlovarský kraj zaslaný návrh smlouvy schválil, příprava bude dále pokračovat. 

7.2 Bezplatné užití znaku kraje

7.a)      Rada Ústeckého kraje po projednání dne 6.11.2002 souhlasila, aby budova 24. velitelství územní obrany byla označena znakem Ústeckého kraje bez úplaty, a to na viditelném místě a způsobem nesnižujícím význam tohoto symbolu a pouze v jeho schválené podobě.

7.b)      Rada Ústeckého kraje po projednání dne 6.11.2002 souhlasila s bezúplatným užitím znaku Ústeckého kraje na průvodní stránku Informačního bulletinu Ústeckého kraje pro rok 2003.

Dále rada kraje zadala výrobu vlajek a znaků pro své příspěvkové organizace, bude ale stanoven jednotný způsob jejich užití, a to ještě do konce letošního roku.

8.  Blok 1. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Dodatek smlouvy č. 48/2002/4 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002: Rada Ústeckého kraje schválila dodatek smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2002. Předmětem dodatku je poskytnutí mimořádného příspěvku na odstranění škod na silnicích I. třídy, které vznikly v důsledku povodní, a to ve výši 1,850 milionu korun; dále příspěvek 847 000 korun pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnost v akci Staveništní diagnostická měření na D8. Měření budou prováděna na silnicích II. a III. třídy užívaných při stavbě dálnice.

9.  Blok 2. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

9.1 Zhodnocení činnosti makléřských společností: Odloženo

9.2 Přehled pohledávek jednotlivých příspěvkových organizací: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o postupu při zpracování přehledu pohledávek jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Uložila zpracovat přehled pohledávek.

9.3 Zásady pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje schválila upravený návrh „Zásad pro poskytování dotací z Fondu  obnovy  Ústeckého kraje, zřídila komisi Rady Ústeckého kraje pro Fond obnovy kraje, její statut a návrh struktury, dále harmonogram postupu při poskytování dotací z Fondu. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v září 2002 schválilo zřízení Fondu obnovy Ústeckého kraje včetně jeho základních principů. Fond byl založen za účelem sdružování finančních prostředků, a to pro obnovu území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002. Cílem zřízení  samostatného peněžního fondu je navázání na strategii obnovy území vyhlášené státem a rozšířit financování i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území (např. podpora osob podnikajících v oblastech obchodu a služeb, a dále činnosti v oblastech sportu, kultury apod.).

Zdroje Fondu tvoří:     

* příděl z rozpočtu kraje ve výši schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje

* příspěvky – dary od jiných subjektů poskytnuté za účelem obnovy postižených území Ústeckého kraje

* půjčky získané od kraje

* úroky z prostředků fondu na zvláštním bankovním účtu

* zůstatek fondu k 31. 12 každého kalendářního roku.

Základní formou použití Fondu je poskytování účelových dotací obcím nebo sdružením obcí a jimi založeným právnickým osobám,ostatním právnickým a fyzickým osobám, které si podají žádost. Žadatelé musí působit na území Ústeckého kraje a musí prokázat, že přidělené finanční prostředky budou vynaloženy na obnovu území Ústeckého kraje poškozeného povodní. Poskytování prostředků z Fondu schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje, případně Rada Ústeckého kraje.

Ústecký kraj vložil letos do Fondu prvních 15 milionů korun, návrh rozpočtu kraje pro příští rok by měl počítat s dalšími 15 miliony. Podle předběžných informací bude na účet Fondu obnovy kraje zasláno v nejbližších dnech 5 miliónů euro od saské vlády.

9.4 Strategie rozvoje malého a středního podnikání Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy na zpracování výše uvedené zakázky s RRA, a.s.

9.5 Strategie rozvoje venkova Ústeckého kraje: Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy na zpracování výše uvedené zakázky s ARREL, o.p.s.

9.6 Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní hranici ČR/SRN (vodní dílo Malé Březno): Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí zprávu o postupu přípravy podkladů pro  vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní hranici ČR/SRN - MDS“ aktualizace 2002. Uložila, aby zpracovatel ověřil potřebu převést silniční dopravu přes Labe v rámci vodního díla Malé Březno.

9.7 Náhrada restitučních nároků Miloše Hájka na základě rozsudku Okresního soudu Litoměřice: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o výsledcích soudního řízení včetně povinnosti Školního statku Roudnice nad Labem (příspěvková organizace kraje) uhradit restituentovi 754 824 korun z titulu jeho restitučního nároku, a jeho advokátovi 75 894 korun z titulu náhrad nákladů řízení. Zároveň uložila hejtmanovi uplatnit náhradu škody ve výši částky vyplývající ze soudního rozhodnutí na původním zřizovateli (tedy státu). Dále uložila dr. Řebíčkovi prověřit, zda nedošlo ke vzniku škody v důsledku nesplnění závazku a v případě jejího vzniku navrhnout způsob odškodnění.

9.8 Rozbory hospodaření za 1. pololetí 2002: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí rozbory hospodaření v 1. pololetí roku 2002.

10.  Blok 3. zástupce hejtmana Ústeckého kraje

10.1 Odměna k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu Mgr. Luďka Königsmarka, ředitele Integrované střední školy v Litoměřicích: Rada Ústeckého kraje stanovila tuto odměnu.

10.2 Jmenování Mgr. Jana Žáka do funkce ředitele Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, od 1.12.2002: Rada Ústeckého kraje jmenovala Mgr. Jana Žáka ředitelem Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, od  1.12.2002. Toto centrum vzniklo sloučením středisek služeb školám a pedagogicko-psychologických poraden Ústeckého kraje. Se jmenováním vyslovilo souhlas také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

10.3 Osobní příplatek nově jmenovaných ředitelů škol a učilišť: Rada stanovila tyto příplatky výše uvedeným nově jmenovaným ředitelům svých příspěvkových organizací.

10.4 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: Rada Ústeckého kraje po projednání dne 6. 11. 2002  rozhoduje  o změně zřizovacích listin u některých příspěvkových organizací, a to na základě žádosti jejich ředitelů. Změny se vesměs týkají oblasti doplňkových činností.

10.5 Zřizovací listiny – harmonogram: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informace o postupu činností souvisejících s přípravou dodatků zřizovacích listin škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

10.6 Návrh dotačních titulů v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2003: Rada Ústeckého kraje schválila upravený návrh dotačního titulu pro rok 2003 v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy s  názvem Program podpory rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, především se zaměřením na mládež – „Sport pro všechny“ - s následujícími předměty podpory:

- Sportovní a tělovýchovné akce mezinárodního, republikového a krajského významu pořádané v Ústeckém kraji

- Sportovní a tělovýchovné akce pro zdravotně postižené pořádané v Ústeckém kraji

- Účast mládeže Ústeckého kraje na sportovních a tělovýchovných akcích mezinárodního významu, včetně akcí s partnerskými městy

- Péče o talentovanou mládež – reprezentační výběry Ústeckého kraje ve vybraných sportech

- Vzdělávací  programy pro tělovýchovné a sportovní  pracovníky

10.7 Schválení podmínek zadání veřejné zakázky "Nákup nových motorových vozidel Škoda Fabia" - (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem): Rada Ústeckého kraje schválila zadávací podmínky této veřejné zakázky.

10.8 Informace o programu WHO - Zdraví pro všechny v 21. století: Návrh zapojení  kraje do programu WHO – Zdraví pro všechny v 21. století nebyl radou přijat.

10.9 Jmenování členů dozorčí rady Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: Odloženo 10.10 Strategie účinnější státní podpory kultury: Odloženo

10.11 Hospodaření Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, k 30.9.2002: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o hospodaření nemocnice.

V Ústí nad Labem dne 6.11.2002

Zpracovala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 7.11.2002 / 7.11.2002 | Zveřejnit od-do: 7.11.2002-7.2.2003
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu