Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Informace o dopravcích, kteří zajišťovali příležitostnou osobní dopravu na území Ústeckého kraje v období od 9.9.2006 do 15.8.2007

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.9.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.9.2007

Doprovodná informace:

 

Dne 15.8.2007 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručena žádost ze dne 13.8.2007 o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. Na základě této žádosti poskytujeme následující informace:

 

1.                  informace o jednotlivých dopravcích, kteří zajišťovali příležitostnou osobní dopravu na území Ústeckého kraje v období mezi 9. 9. 2006 a datem podání žádosti, tj. 15. 8. 2007

 

1. a)

Požadovaná informace

se kterými dopravci byly uzavřeny smlouvy v souvislosti s poskytováním příležitostné dopravy.

 

Poskytovaná informace

viz. Příloha 1

 

1. b)

Požadovaná informace

byli tito dopravci vybráni postupem dle zákona o veřejných zakázkách? Poskytněte fotokopie veškerých dokumentů, jež souvisí s výběrem těchto dopravců.

 

Poskytovaná informace

Tito dopravci byli vybráni na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon 137/2006 Sb.). Fotokopie dokumentů souvisejících s výběrem dopravce Vám však nemůže být poskytnuta, neboť zpřístupňování informací o průběhu zadávacího řízení upravuje speciálním způsobem ustanovení § 31 odst. 4 a § 80 odst. 3. Ústecký kraj je tedy nad rámec těchto ustanovení povinen poskytnout informace pouze o výsledku zadávacího řízení a souvisejících finančních dopadech.

 

1. c)

Požadovaná informace

uveďte důvody pro zvolený způsob výběru dopravce.

 

Poskytovaná informace

Dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. bylo použito jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže veřejnou zakázku je nebytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej  nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Současně poukazujeme na skutečnost, že příslušnou krajně naléhavou situaci způsobila společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. porušením svých právních povinností, o čemž svědčí mimo jiné i pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž bylo rozhodnuto o tom, že se společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. dopustila při náhlém přerušení veřejné linkové dopravy zneužití svého dominantního postavení (viz. rozhodnutí ÚOHS č.j. S 227/06-19569/06-SOHS II ze dne 6. 11. 2006 a č.j. R 138/2006/01-12460/2007/310 ze dne 4. 7. 2007).

 

1. d)

Požadovaná informace

jaké konkrétní platby byly jednotlivým dopravcům vyplaceny a kdy a za jaký rozsah plnění? Údaje uveďte nikoliv souhrnně, nýbrž podle jednotlivých faktur.

 

Poskytovaná informace

viz. Příloha 1 a kopie smluv.

 

1. e)

Požadovaná informace

z jaké konkrétní rozpočtové kapitoly rozpočtu kraje byly shora uvedené náklady hrazeny.

 

Poskytovaná informace

Náklady na příležitostnou osobní silniční dopravu byly hrazeny z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

1. f)

Požadovaná informace

Poskytněte fotokopie plných verzí všech smluv včetně případných dodatků a příloh, které byly ve výše uvedeném období s předmětnými dopravci uzavřeny.

 

Poskytovaná informace

viz. Příloha 3 - 63

 

1. g)

Požadovaná informace

Proběhly u těchto dopravců ze strany dopravního úřadu nějaké kontroly na dodržování platné legislativy v oblasti autobusové dopravy? Jestliže ano, pak poskytněte zápisy z těchto kontrol a související dokumenty o tom, jak byla řešena případná zjištění těchto kontrol.

 

Poskytovaná informace

Ze strany dopravního úřadu u těchto dopravců neproběhly žádné kontroly na dodržování platné legislativy v oblasti autobusové dopravy.

 

 

2.                  informace o jednotlivých dopravcích, se kterými na základě usnesení Rady  Ústeckého kraje č. 20/88R/2007 ze dne 1. 8. 2007 uzavřel Ústecký kraj Dodatky smluv ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách

 

Požadovaná informace

Fotokopie plných verzí všech dodatků smluv včetně příloh, které byly s předmětnými dopravci uzavřeny, a na základě kterých byla dopravcům plnění poskytnuta.

 

Poskytovaná informace

viz Příloha 64 - 72

 

3.                  informace o jednotlivých dopravcích, kteří na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/88R/2007 ze dne 1. 8. 2007 poskytují výpomoci /subdodávky/ dopravcům zajišťujícím veřejnou linkovou dopravu v závazku veřejné služby částí území Ústeckého kraje tedy dopravců ZDAR, a.s., ČSAD Semily, a.s. a Zdeněk Kulhánek - EXPRESCAR

 

Požadovaná informace

Poskytněte fotokopie plných verzí všech smluv včetně příloh a dodatků uzavřených mezi dopravci, kteří výpomoci poskytují a těmi, kteří je přijímají.

 

Poskytovaná informace

 

Dopravci jsou oprávněni použít k plnění smluv subdodavatelů. Případným využitím jakýchkoliv subdodavatelů není dotčena odpovědnost dopravce za plnění smlouvy (uzavřené mezi dopravcem a Ústeckým krajem); zejména, nikoliv však výlučně, platí, že pouze dopravce může být provozovatelem linek a spojů zajišťovaných dle této smlouvy a každé případné porušení této smlouvy způsobené subdodavatelem se považuje za porušení povinností dopravce.

Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů požadovat, aby dopravce svou spolupráci s kterýmkoliv ze subdodavatelů poskytujících dopravní prostředky pro plnění smlouvy (uzavřené mezi dopravcem a Ústeckým krajem) formou pronájmu či jiné služby ukončil; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že subdodavatel porušuje právní předpisy či že jeho subdodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na cestující nebo na plnění této smlouvy. Dopravce je povinen požadavkům Ústeckého kraje dle předchozí věty vyhovět a své smlouvy s příslušnými subdodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.

 

Vámi vyžádané smlouvy uzavřené mezi dopravci a subdodavateli však nemá Ústecký kraj k dispozici, tudíž jejich fotokopie není možno poskytnout.

 

 

4.                  jakým způsobem a na základě jakých smluvních vztahů byla Ústeckým krajem poskytována plnění dopravcům Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., Petr Stejskal – SPORTBUS, dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. v období od 9. 9. 2006 do data podání této žádosti

 

4. a)

Požadovaná informace

jakým způsobem byl tento dopravce vybrán, zda byla na jeho výběr vyhlášena veřejná soutěž, sdělte kdy a jakým způsobem, pokud byl proveden jiný výběr, sdělte jaký a důvod tohoto výběru, poskytněte fotokopie kompletní dokumentace k tomuto výběru

 

Poskytovaná informace

Na výběr těchto dopravců nebyla vyhlášena žádná veřejná soutěž. Tyto smlouvy byly uzavírány pouze v těch oblastech, kde na základě koncesního řízení nebyl vybrán žádný dopravce. Smlouvy sloužily jako krátkodobý nástroj k překlenutí přechodného období, byly uzavírány na dobu nezbytně nutnou, než bude moci být základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje zajištěna prostřednictvím standardního výběrového řízení.

 

4. b)

Požadovaná informace

Jaké konkrétní platby byly tomuto dopravci vyplaceny a kdy? Údaje uveďte nikoliv souhrnně, nýbrž podle jednotlivých faktur

 

Poskytovaná informace

viz příloha 2.

 

4. c)

Požadovaná informace

Poskytněte fotokopie plných verzí všech smluv včetně případných dodatků a příloh, které byly ve výše uvedeném období s předmětným dopravcem uzavřeny, a na základě kterých mu byly plnění poskytnuta

 

Poskytovaná informace

viz. Příloha 73 - 78

 

 

5.                  jakým způsobem byl vypořádán nárok Ústeckého kraje vyplývající z usnesení Rady Ústeckého kraje č. 3/67R/2006 ze dne 11. 12. 2006, která rozhodla o uplatnění nároku na složenou jistotu z výběrového řízení vůči dopravci Quickbus a.s. ve výši 905.316,- Kč

 

Poskytovaná informace

Jistota společnosti Quick Bus a.s. byla složena dne 28. 11. 2006 na účet Ústeckého kraje v souladu se zadávací dokumentací. Tato částka nebyla společnosti Quick Bus a.s. navrácena a stala se příjmem Ústeckého kraje.

 

Připravil: Ing. Jindřich Franěk, odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 526

franek.j@kr-ustecky.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.9.2007 / 24.9.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu